Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vårdnadstvist

  • Vem avgör egentligen vad som är barnets bästa? 
  • Har föräldrarna rätt att träffa barnet lika mycket?
  • Får barnet själv välja var det ska bo?
  • Behöver vi ta hjälp trots att vi är överens?
  • Vad kan jag göra om barnet är bortfört till annat land och kvarhålls där?

Vi vet att frågorna är många och att din situation är jobbig. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Vi på Verahill brinner för att skapa långsiktigt hållbara lösningar, alltid med barnets bästa i första rummet.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Vårdnad, boende och umgänge – vi hjälper dig för barnets bästa!  

I våra vårdnads-, boende- och umgängesärenden är det viktigt för oss på Verahill att barnets bästa alltid sätts i första rummet. I första hand försöker vi hjälpa föräldrarna att komma överens då vi ser att barnets bästa i många fall sammanfaller med föräldrarnas överenskommelse. Men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa. I regel är det alltid bäst att företrädas av ett kunnigt juridiskt ombud för att du ska kunna få det bästa stödet under processen.

Vi på Verahill hjälper dig i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll, hos oss kan du få stöd och juridisk rådgivning kring sådana frågor. Vi hjälper dig som står inför en separation, är mitt i en separation eller har genomgått en separation. Vi på Verahill erbjuder ett personligt engagemang där barnets bästa står i fokus.

Möt Helena Kumblad och Martina Vivlund som tillsammans leder Verahills processteam

Helena Kumblad

Helena har en bakgrund som allmänpraktiserande advokat med mångårig erfarenhet inom allt från brottmål till fastighetsrätt, men med specialinriktning mot familjerätt och särskilt barnrätt.

“Det är oerhört inspirerande att få leda ett processteam med barnets bästa i fokus på en modern och nytänkande juristbyrå som Verahill. Vi på Verahill söker i första hand samförståndslösningar mellan föräldrarna, något som gör oss rätt unika i branschen.”

 

Helena har också arbetat som specialist på Västerås stad inom tvångsmål, med tyngdpunkten på ärenden som gäller lagen om vård av unga (LVU) där Helena även ansvarat för utbildning och handledning av stadens socialsekreterare och politiker inom området. Helena har med andra ord stor erfarenhet att alltid sätta barnets bästa i första rummet.

"Mina ledord är kompetens, professionalitet och engagemang genom hela ärendets gång. Jag brinner för att arbeta mot långsiktigt hållbara lösningar för barnets bästa också i de tvister och processer vi driver.”

 

Kontakta Helena Kumblad

Martina Vivlund

Martina har under flera år arbetat med olika typer av domstolsprocesser på juristbyrå och har företrätt klienter i tvistemål och familjemål.
Hon har också erfarenhet av att vara offentligt biträde i tvångsmål och även ställföreträdare för barn i sådana mål.

"Barn är egna individer som dessvärre lätt kan hamna i skymundan i de vuxnas konflikter. I mitt arbete ser jag alltid till barnets bästa."

Att driva processer med barnets bästa i fokus kräver att man för processen på ett lösningsfokuserat sätt. Målet är att så långt det är möjligt förebygga konflikter.

"Professionalism och erfarenhet om familjemål och barnets särskilda roll underlättar. Det gör att vi i de processer vi driver kan företräda klientens intressen på ett tydligt sätt. "

Kontakta Martina 

Vem avgör vad som är bäst för mitt barn? Jag eller domstolen?

I en separation ska alltid barnets bästa stå i fokus. I många fall sammanfaller föräldrarnas överenskommelse med barnets bästa, men inte alltid.

Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa.

Här lyfter vi fyra exempel på när du som förälder ska prata en jurist för att överväga en domstolsprocess, för barnets bästa!

En bild av en flicka som vattnar blommor med en vattekanna

Vad är det för skillnad på vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad 

Den som har vårdnaden om ett barn har både rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, till exempel gällande val av förskola, skolasjukvård eller pass. Vårdnaden om ett barn kan vara gemensam eller ensam.  Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet.   

Ur ett internationellt perspektiv ska lagen i det land barnet har sitt hemvist avgöra vårdnadstvisten. Om ett barn bortförs från Sverige och kvarhålls i ett annat land behåller barnet sin svenska hemvist och tvist om vårdnaden av barnet kan i dessa fall väckas i svensk domstol.

Boende 

Barns boende är en fråga som uppkommer i samband med att föräldrar separerar. Barnet kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller så kan det ha ett växelvis boende med sitt boende lika mycket hos båda föräldrarna, till exempel varannan vecka. Om barnet har sitt huvudsakliga boende hos den ena föräldern har barnet som huvudregel rätt till så kallat umgänge med den andre föräldern, till exempel varannan helg.   

Varannan Vecka

Oavsett hur vardagen kan komma att se ut finns sätt att underlätta den. I Varannan Vecka-appen kan man enkelt hantera kalas, läxor, träningar m m. Där finns även annan bra information och tips för den som är i, eller står inför, en separation.

När du anlitar oss på Verahill får du appen helt kostnadsfritt i 6 månader (värde 534 inkl moms). Har du frågor kring erbjudandet så prata med din jurist. Så här fungerar Varannan Veckas app!

 

Umgänge

Umgänge mellan barn och förälder ska ske utifrån ifrån barns behov av sina föräldrar. Om en förälder har ensam vårdnad innebär det inte att den föräldern har rätt att vägra barnet umgänge med sin andre förälder. Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I de fall föräldrar inte kan komma överens om umgängets omfattning kan en domstol avgöra saken.

Att frånta en förälder umgängesrätt kan ske i vissa fall, men det är relativt ovanligt. Exempel på tillfällen då det kan förekomma är om den ena föräldern har varit våldsam mot barnet, begått sexuella övergrepp, har en allvarlig psykisk störning eller har ett missbruk av beroendeframkallande medel. Om det behövs kan socialtjänsten stötta med ett så kallat umgängesstöd, vilket innebär att umgänget sker i närvaro av en ytterligare person.   

Kan föräldrarna inte enas om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut för barnet, kan en domstol avgöra frågan. Vanligtvis inleds en vårdnadsprocess via samarbetssamtal hos familjerättssekreterare eller genom uppsökande av juridiska ombud.  

Var vänder jag mig med mina frågor?

Vi på Verahill har stor erfarenhet av den här typen av frågor och kan hjälpa dig att hitta en lösning.

Samarbetssamtal

Alla kommuner erbjuder så kallade samarbetssamtal med familjerättssekreterare, i syfte att försöka få till ett samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet. Samarbetssamtal erbjuds dock familjer vars barn är bosatt i kommun i Sverige. Om barnet är bosatt i utlandet kan samarbetssamtal inte aktualiseras förrän barnet är i Sverige. Vi på Verahill Familjejuridik kan hjälpa dig både innan och efter ett sådant samtal. När du får hjälp av oss innebär det inte att ärendet kommer bli en domstolstvist, men om det går så långt företräder vi dig självklart även i domstolen.

Kostnadsfri hjälp

Vi vet att frågor kring vårdnaden om barn, deras boende och underhåll är många och kan många gånger kännas tunga att ta tag i. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra jurister!

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi i ärenden om barn följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms. Du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

En smidigare vardag med appen Varannan Vecka

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att älska och träffa båda sina föräldrar och alla beslut om barnen ska tas utifrån vad som blir bäst för dem.
Varannan Vecka är en tjänst för både föräldrar och barn. Den underlättar samarbetet och minskar konflikter mellan föräldrar i separation, men ger också vägledning och stöd för barnet.

När du anlitar oss på Verahill får du appen helt kostnadsfritt i 6 månader (värde 534 inkl moms). Har du frågor kring erbjudandet så prata med din jurist. Så här fungerar Varannan Veckas app!

Ladda ner appen här!

Vanliga frågor