Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. För barnets bästa

För barnets bästa

I många fall sammanfaller föräldrarnas överenskommelse med barnets bästa, men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa.

En bild av en flicka som vattnar blommor med en vattekanna

Vem avgör vad som är bäst för mitt barn? Jag eller domstolen?

Vi på Verahill har lång erfarenhet av barn- och vårdnadsfrågor. Vi ser ofta att våra klienter skulle ha tagit juridisk hjälp tidigare. Får man hjälp utifrån kan det ofta lösa frågor där man fastnat i olika perspektiv. Ju snabbare man kommer till en lösning, desto bättre är det för barnet.

Kan en process i domstol någonsin vara till barnets bästa?


I en separation ska alltid barnets bästa stå i fokus. Det är en viktig del i Föräldrabalken; den lag som styr hur bedömningen av barn i separation ska göras. I många fall sammanfaller föräldrarnas överenskommelse med barnets bästa, men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig. Här kommer fyra exempel på när du som förälder ska prata en jurist för att överväga en domstolsprocess, för barnets bästa:

 • Om det förekommer eller misstänks förekomma våld kring barnet hos någon av föräldrarna
 • Om någon av föräldrarna lider av sjukdom som påverkar barnet negativt, t. ex. psykisk sjukdom eller annan sjukdom som innebär att man är långvarigt förhindrad att utöva vård om barnet
 • Om det förekommer eller misstänks förekomma missbruk i hemmet eller kring någon av föräldrarna
 • Om det förekommer väldigt djupa och långdragna samarbetssvårigheter mellan föräldrarna.


I processen är det domstolens uppgift att avgöra vad som är bäst för barnet vad gäller vårdnad, boende och umgänge, och hur barnets kontakt med föräldrarna ska se ut.

 

Hur vet jag vad som är bäst för mitt barn?


Bara att ställa sig den frågan visar att man har rätt fokus. Att prata med någon utomstående som kan se situationen utifrån kan vara ett första steg. Ofta har man sin egna upplevelse som referensram och resonerar utifrån den. Men det som är en sanning för den ene är kanske inte en sanning för den andre. Och vem tar barnets perspektiv i det hela? Det är naturligt att var och en formulerar sig på det sätt som man själv upplever situationen. Medvetet eller omedvetet vill man nå det resultat man själv önskar. Det är mänskligt.

 

Det svåra är att skilja på sin egen önskan och de egna behoven i förhållande till “det bästa för barnet.” Om det varken i situationen eller kring barnet finns våld, missbruk, sjukdom, psykisk ohälsa eller mycket dåliga och långvariga samarbetsproblem är mitt råd att föräldrarna tillsammans bör försöka komma överens om hur det ska se ut med barnets vårdnad, boende och umgänge. Man känner sitt barn och det man enas kring kommer i de allra flesta fall att vara för barnets bästa.

Missbruk, hot eller utpressning som maktmedel


Ofta kan våld, missbruk eller en osund relation göra det svårt att bedöma vad som är bäst ur barnets perspektiv. Känner man sig hotad eller är utsatt för utpressning från sitt ex är det naturligt att vara rädd. Hot med barnet som maktmedel eller ord som “det där kan jag använda emot dig i domstolen” bör man ta upp med en jurist. Likaså om man upplever rena sabotage som gör det omöjligt att samarbeta. Ofta är drivkraften hos en sådan förälder att i domstol kunna visa på stora och långvariga samarbetsproblem. Känner du igen dig i detta, prata med en jurist direkt. Våld och missbruk ska alltid polisanmälas.

 

Vilken ansvar har jag som förälder att skydda barnen?


Om det kring dig, ditt ex eller kring barnet förekommer eller finns risk för våld, missbruk, sjukdom, psykisk ohälsa eller mycket dåliga och långvariga samarbetsproblem bör du prata med en jurist så tidigt som möjligt. Det är å ena sidan din skyldighet som förälder att se till att barnet har en nära kontakt med den andra föräldern, men å andra sidan även att skydda barnet från missförhållanden. Det är en svår balansgång att klara på egen hand. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 

Situationer där domstol ska avgöra barnets bästa


I vissa situationer är mitt råd att domstolen ska bedöma vad som är barnets bästa. Här kommer några exempel:

 • Barnet har berättat om att hen utsätts för våld av sin förälder (förundersökning kanske pågår eller har pågått). Även om en förälder inte åtalas eller döms för brottet kan hen ändå vara olämplig som vårdnadshavare
 • Barnet (med förälder, oftast mamma) bor på skyddat boende p g a våld och/eller hot från pappan.
 • Den ena föräldern, eller båda föräldrarna, har ett missbruk, oavsett hur tungt eller långvarigt.
 • Den ena föräldern, eller båda föräldrarna, har en allvarligt psykisk störning, vilket kan medföra att barnet utsätts för oberäkneligt och obalanserat beteende.
 • Föräldrarna har så stora samarbetssvårigheter att det kanske lett till utredningar hos socialtjänsten, och i vissa fall till insatser på frivillig väg hos socialtjänsten och i det yttersta en placering utanför hemmet.

Det finns också situationer där föräldrarna har svårt att hitta rätt balans. Då är det är klokt att tillsammans prata med en jurist eller någon som kan medla. Här kommer några exempel:

 • Föräldrarna har olika grundläggande syn på uppfostran och hamnar ofta i konflikt, men klarar dock att enas kring praktiskt juridiska beslut avseende barnet (pass, vård, skola etc).
 • Föräldrarna delar grundsynen i uppfostran men hamnar ständigt i konflikt rörande praktiska juridiska saker avseende barnet (pass, vård, skola etc).
 • Föräldrarna är överens avseende vårdnaden och boendet, men inte omfattningen av umgänge, varken dagar, tider eller lovumgänge. Föräldrarna är överens om vårdnad, boende och umgänge, men inte i frågan om underhållsbidrag

Hur kan en jurist hjälpa till?

Alla kommuner erbjuder så kallade samarbetssamtal med familjerättssekreterare, i syfte att försöka få till ett samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet. En jurist kan hjälpa dig både innan och efter ett sådant samtal. När du får hjälp av juristen innebär det inte att ärendet kommer bli en domstolstvist, men om det går så långt företräder juristen dig i domstolen.

Förutom att ge råd i din unika situation kan juristen även förklara den juridiska processen.
Juristen kan också kontakta ditt ex (eller hens ombud) med förslag på lösningar och önskemål om återkoppling. Skulle svaret bli en invändning, eller att det inte sker någon återkoppling alls, räknar försäkringsbolagen detta som en tvist och du kan få ersättning för juristens arbete från din hemförsäkring.

Vad kostar det att kontakta en jurist?

Av juristerna på Verahill får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Efter dina kostnadsfria 20 minuter betalar du enligt statens fastställda rättshjälpstaxa. För 2023 är det 1 845 kr per timme inklusive moms.

Kan man få ekonomisk hjälp?

Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring. Normalt står försäkringsbolaget för 80% av kostnaderna vid en tvist, medan du själv betalar 20% i självrisk. Om du har en inkomst på max 21.000/månad innan skatt kan du vara berättigad till statlig rättshjälp. Det går att ha en aningen högre inkomst än så för att få rättshjälp - t ex vid stora skulder som du amorterar på. Du får vidare räkna av 15 000 för varje barn du har underhållsplikt för. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.