Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Brottmål

Verahill Familjejuridik åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.  Vi är en trygghet och ser till att brottsoffrets och barnets rätt tillvaratas under förundersökningen och i rättegång. Vår absolut främsta uppgift är att vara ett stöd. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor i just din situation.   

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, vars uppgift är att stödja dig under rättsprocessen. 

Lagen om målsägandebiträden trädde i kraft år 1988. Enligt lagen är målsägandebiträdets uppgift att stödja brottsoffer som utsatts för brott under hela rättsprocessen 

Det är domstolen som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökning har inletts. Målsägandebiträden utses av domstolen, men du kan även begära att en viss jurist ska företräda dig. Vi på Verahill åtar oss uppdrag som målsägandebiträde, tveka in att kontakta oss om du har frågor kring detta.  

Målsägandebiträdet har rätt till ersättning från staten för sitt uppdrag. 

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, stötta samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat: 

·       Att biträda vid polisförhör. 

·       Att upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk. 

·       Att biträda under huvudförhandling och tillse att eventuellt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten 

Särskild företrädare för barn  

Om brott begåtts mot barn ska i vissa fall en särskild företrädare för barn förordnas. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. 

En särskild företrädare för barn ska förordnas om brott som kan föranleda fängelse begåtts mot ett barn under 18 år: 

·       om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet, eller 

·       om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte befaras inte komma att ta tillvara barnets rätt. 

Åklagaren ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt (interimistiskt) förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara. 

Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Den särskilda företrädaren övertar därmed helt vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet. En särskild företrädare för barn är alltid en jurist som uppfyller särskilda krav på lämplighet. 

En viktig uppgift för den särskilde företrädaren är att vara ett stöd för barnet så att obehaget vid förhör, läkarundersökning och liknande blir så litet som möjligt. Den särskilda företrädaren ska och har alltid rätt att delta vid förhör som hålls med barnet. Kallelser och underrättelser som annars skulle ha ställts till vårdnadshavaren ska skickas till den särskilda företrädaren. 

Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar inget för barnet.