Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning

Vad är mitt och vad är ditt? Oavsett om ni är överens eller inte så ska ni bodela.

  • Måste vi dela 50/50 på allt vi äger?
  • Hur ”köper man ut” den andre ur bostaden?
  • Vad är ett bodelningsavtal, kan vi göra det själva?
  • Vem ska godkänna bodelningen?

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande vår ordinarie taxa för 2024 om 2 250 kr / timme.

Helena och Martina har lång erfarenhet och leder vårt processteam

”Oavsett om ni är överens eller inte är det värdefullt att rådfråga en jurist i ett tidigt skede. Vi hjälper er att klargöra det som ni är överens om för att hjälpa er vidare på rätt sätt. Vi kan antingen ”projektleda” er i bodelningen eller så tar vi över som ombud och sköter kommunikationen mellan er.”

Helena Kumblad, processrättschef Verahill

Kontakta Helena Kumblad

Bodelningen - ett viktigt steg i separationen

En bodelning är ett privat avtal mellan er, som inte registreras eller godkänns av vare sig domstol eller myndighet. Däremot anger lagen att bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på att bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. I avtalet delar ni upp egendomen mellan er och båda ska underteckna avtalet.  För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket som ska betalas i så kallad bodelningslikvid.  

"Bodelningar blir ofta känslofulla samtidigt som de består av flera komplexa moment som t ex beräkningar och upprättande av ett bodelningsavtal. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt kan även de flesta tvistiga bodelningar gå snabbare och bli billigare."

Martina Vivlund, Senior jurist / tf. senior affärsutvecklare processrätt

Kontakta Martina Vivlund

Ibland tycker man inte lika

Är man inte överens kan juristen agera ombud och bevaka klientens intressen på ett bra sätt. Att ta hjälp minskar i många fall risken för en djupare konflikt. 

Bodelning för sambor med barn i bilden

En bodelning mellan sambor ska genomföras om en av er begär det. Då delas er samboegendom mellan er, alltså den egendom som införskaffats under er samborelation med syftet att användas för gemensamt bruk och som inte är enskild egendom. Exempel på samboegendom är inre lösöre såsom hushållsmaskiner, TV eller säng. Har ni barn i hushållet räknas barnets saker inte automatiskt till samboegendomen. Barnets tillgångar, såsom leksaker och kläder, har barnet rätt att själv bestämma över. De av tillhörigheterna som kan ses tillhöra er föräldrar är till exempel möbler som används av barnet och som finns i barnets rum. Detta räknas då in i samboegendomen och ska delas lika mellan er, om ni inte kan komma överens om annat.

Vad gäller om man är gift eller sambo?

Bodelning vid skilsmässa

För gifta par är en bodelning obligatorisk, till skillnad från sambor som själva kan välja om de vill begära bodelning.  Det är klokt att inte vänta alltför länge med att bodela. Man kan göra det från det att ansökan om äktenskapsskillnad är inskickad till tingsrätten. Värden ändras och många saker, som kan komma som otrevliga överraskningar längre fram, kan annars bli hängandes i luften. Det kan vara svårt att veta var man ska börja samtalet när man ska tala om bodelning. Vårt tips är att en av er kontaktar oss så hjälper vi till att strukturera upp er situation.   

Huvudregeln i svensk lag är att all egendom ska fördelas med hälften vardera. Om ni har egendom i utlandet eller under äktenskapet varit bosatta i utlandet kan annan fördelning bli aktuell. Viktigt att tänka på är att det är värdet av all egendom som ska fördelas lika. Den ena av er har exempelvis inte rätt att få den andres bil eller liknande, däremot kan du ha rätt till halva värdet av bilen. Om man inte kan skapa en jämn fördelning med de tillgångar man har kan man i vissa lägen lösa fördelningen med att ena parten tar ett banklån för att lösa ut den andre. Denna lösning är vanlig när den ena vill lösa ut den andre ur bostaden. Om ni skrivit ett äktenskapsförord kan ni ha avtalat bort likadelningen genom att göra en viss egendom eller summa enskild.

Bodelning för sambor

Som sambor kan vardera av er begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet avslutades. Huvudregeln är att all samboegendom ska fördelas med hälften vardera. Samboegendom omfattar bostad och bohag (möbler, inredning m.m.) som köpts av någon av er eller av båda för ert gemensamma bruk. Exempelvis är en soffa oftast tänkt att användas gemensamt medan en mobil eller golfbag i de flesta fall är tänkt att användas privat av en av er. Mobilen och golfbagen ingår då inte i en bodelning, det gör däremot soffan. Om ni skrivit ett samboavtal kan reglerna om bodelning ha avtalats bort. Om reglerna avtalats bort helt har ingen av er rätt att begära sambodelning. Om reglerna avtalats bort delvis, exempelvis om endast bostaden undantagits från sambolagen, kan resten av bohaget delas. Bodelningen ska dokumenteras skriftligen i ett så kallat bodelningsavtal, där det framgår vem som får vad. Det är extra viktigt om bodelningen omfattar en fastighet eller en bostadsrätt.  För det fall ni flyttar ihop i ett annat land kan andra lagregler än de svenska bli aktuella. I vissa länder är samboförhållanden inte tillåtna och det ekonomiska skydd som försäkras i Sverige kan sakna verkan i utlandet.  

Varför ska man bodela?

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.  

Det finns flera goda anledningar till att upprätta ett bodelningsavtal direkt: 

  • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.  
  • Om du ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att du ska få lagfart på hela fastigheten.   
  • Utan bodelningsavtal kommer  Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans. 
  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.  
  • Att dela upp era tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.
  • För det fall ni har utländska medborgarskap, egendom i utlandet eller tidigare varit bosatta i utlandet kan det bli aktuellt med annan lagstiftning än den svenska. Genom bodelningsavtalet kan ni komma överens att svensk lag ska tillämpas i bodelningen er emellan. 

Bodelningsavtal 

Även om ni delat upp möbler och andra lösa saker i samförstånd bör ni slutligt reglera era ekonomiska mellanhavanden i ett bodelningsavtal. Då kan ni blicka framåt, trygga i att allt är klart.

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.

Vad gör jag om vi inte kan komma överens? 

Vi på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen. 

Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.  

Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.  

Vanliga frågor

Våra tjänster

En bild på en jurist som håller i en portfölj