Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Verahills allmänna villkor för juridisk rådgivning

Verahills allmänna villkor för juridisk rådgivning

 1. Allmänt
  1.    Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när Verahill AB, org. nr. 559019-7595, Sicklastråket 3, 131 54 Nacka, eller något av dess dotterbolag Verahill Väst AB, org. nr. 556637-5274, Drottninggatan 6, 462 30 Vänersborg eller Juristbyrån Linné AB, org.nr. 556719-8204 (”Verahill”) tillhandahåller juridiska rådgivningstjänster (”Rådgivning”) till fysiska personer, eller till juridiska personer i form av dödsbon, (”Kunden”) på deras uppdrag. Villkoren gäller oavsett vilket Verahillkontor som tillhandahåller Rådgivning till Kunden.
  2. Villkoren utgör en del av avtalet mellan Kunden och Verahill avseende Rådgivning (”Avtalet”). Avtalet ingås när Kunden accepterar Villkoren vid eller i samband med kontakt med Verahill. Kunden kan också få information om särskilda villkor i samband med köp eller beställning av Rådgivning. Sådana särskilda villkor framgår av skriftlig kommunikation mellan Kunden och Verahill eller i andra handlingar och utgör en del av Avtalet.
  3. Villkoren är begränsade till sådan Rådgivning som Verahill vid var tid tillhandahåller, vilket innefattar men är inte begränsat till juridisk rådgivning genom telefonsamtal, videosamtal eller fysiskt möte, upprättande av avtal och andra handlingar samt när Verahill företräder Kunden såsom ombud.
 2. Juridisk Rådgivning
  1. Kunden beställer Rådgivning genom muntlig eller skriftlig förfrågan till Verahill med tid eller andra instruktioner för Rådgivningens utförande.
  2. Verahill anpassar Rådgivningen till det enskilda uppdraget, de sakomständigheter och fakta som presenteras för Verahill samt de instruktioner som Kunden lämnar. Kunden kan därför inte förlita sig på ett visst råd under andra omständigheter eller i en annan situation, eller använda ett råd för ett annat ändamål än för vilket det lämnades. Om annat inte tydligt framgår av omständigheterna anses uppdraget slutfört när Verahill har lämnat över det överenskomna arbetsresultatet till Kunden.
  3. Verahill förbehåller sig rätten att inom ramen för uppdraget vidta de åtgärder som Verahill anser är nödvändiga för uppdragets utförande. Om en åtgärd innebär ökad kostnad för Kunden åtar sig Verahill att först underrätta Kunden och begära dennes anvisningar.
  4. Verahills Rådgivning är begränsad till svensk rätt och omfattar inte rådgivning avseende andra jurisdiktioner än Sverige, om inget annat särskilt har avtalats skriftligen. Rådgivningen utgår från gällande rättsläge och de omständigheter, fakta och den information som är kända för Verahill vid tidpunkten då Rådgivningen lämnas. Rådgivningen baseras på det rättsläge som gäller vid tiden för uppdragets utförande. Eventuella uppdateringar av tidigare lämnade råd ska anses utgöra ett nytt uppdrag om inte annat avtalas skriftligen mellan parterna.
  5. Verahills Rådgivning omfattar inte rådgivning i redovisningsmässiga eller skattemässiga frågor om inte annat särskilt har överenskommits
 3. Avslut av uppdrag
  1. Kunden kan när som helst avsluta Verahills uppdrag genom att skriftligen begära att Verahill frånträder uppdraget. Kunden är i så fall skyldig att utge ersättning för den Rådgivning som Verahill har tillhandahållit fram till Kundens begäran om frånträdande av uppdraget.
  2. Verahill har rätt att neka att lämna Rådgivning, eller att avvisa eller frånträda ett uppdrag, om Verahill har skäl att misstänka att en intressekonflikt föreligger eller kan komma att uppstå, eller om det annars föreligger hinder för Verahill att fullt ut tillvarata Kundens intresse inom ramen för Rådgivningen.
  3. Verahill har även rätt att frånträda ett uppdrag om Kunden underlåter att betala löpande ersättning som Verahill har rätt till och Kunden inte betalar inom skälig tid efter skriftlig påminnelse från Verahill, eller om Kunden i orimlig grad betungar eller besvärar handläggande jurist eller annan personal hos Verahill och Kunden inte vidtar rättelse efter Verahills begäran.
 4. Ansvar och Ansvarsbegränsningar
  1. Avtalet gäller mellan Kunden och Verahill, och ingen annan till Verahill associerad juridisk eller fysisk person är part i Avtalet. Således ska ingen annan än Verahill ansvara för Rådgivningen som tillhandahålls, såvida inte annat följer av tvingande lag.
  2. Verahill ansvarar inte för fullständigheten, riktigheten eller innehållet i den information som Kunden eller tredje part lämnar till Verahill inför eller i samband med tillhandahållande av Rådgivning. Verahill ansvarar inte heller för att Kunden eller tredje part har rätt att lämna informationen.
  3. Verahill ansvarar endast för skada som vållas Kunden till följd av fel eller försummelse vid tillhandahållande av Rådgivningen. Verahills ansvar är begränsat per uppdrag som Rådgivningen avser till den faktiska och fastställda skada som Kunden har lidit och ska aldrig överstiga 10 000 000 kr. Beloppet som Verahill ansvarar för att ersätta ska nedsättas med det belopp som Kunden kan utkräva av en försäkring som Kunden omfattas av.
 5. Priser och betalningsvillkor
  1. Priset för Rådgivning kommer att variera beroende på uppdragets natur och omfattning i det enskilda fallet. Verahill har rätt till ersättning i förskott, löpande under uppdragets gång, eller när uppdraget som Rådgivningen avser har utförts, i enlighet med vad som närmare har överenskommits mellan parterna. Ersättningen debiteras i enlighet med Verahills vid var tid gällande prislista som bifogas Avtalet eller enligt vad som annars framgår vid eller i samband med beställningen, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat.
  2. Om Kunden ska betala ersättning på löpande räkning har Verahill rätt att en gång per år justera det överenskomna timpriset med hänsyn till förändringar i timkostnadsnormen som fastställs av staten varje år, baserat på utvecklingen av priset för tjänster. Verahill har dock endast rätt att justera priset enligt denna punkt 2 om parterna uttryckligen har kommit överens om det i aktuellt uppdragsavtal. Verahill åtar sig att meddela Kunden senast fjorton (14) dagar i förväg innan en prisjustering träder i kraft. Det justerade priset ska gälla för tid som upparbetas efter prisjusteringens ikraftträdande.
  3. Betalning för Rådgivning sker mot faktura. Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår sextio (60) kr i påminnelseavgift för vardera påminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Om ett ärende behöver lämnas över till inkasso kommer Verahill att ta ut lagstadgad avgift.
  4. Verahills samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor (SEK).
 6. Särskilda betalningsvillkor avseende dödsbon
  1. Om Kunden är ett dödsbo företräds denne av fullmaktstagare eller dödsbodelägare (”Företrädaren”). Om Kunden är ett dödsbo ska villkoren i denna punkt 5 gälla i tillägg till betalningsvillkoren i punkt 5.
  2. Om det särskilt har överenskommits mellan Företrädaren och Verahill med innebörden att Företrädaren åtar sig ett subsidiärt betalningsansvar gentemot Verahill för Rådgivning som tillhandahålls enligt Avtalet gäller följande: vid utebliven betalning från Kunden kommer fordran att skrivas över på Företrädaren, och Företrädaren blir fullt betalningsansvarig gentemot Verahill enligt punkt 5 i dessa Villkor.
 7. Rättshjälp och försäkring
  1. I vissa fall kan Kunden ha rätt till rättshjälp ur allmänna medel eller rättsskydd ur en försäkring för att täcka kostnader för juridisk hjälp. Verahill hjälper till, efter överenskommelse med Kunden, med att undersöka Kundens möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd samt med ansökan och kontakter med myndigheter eller försäkringsbolag.
 8. Avbeställning m.m.
  1. Om Kunden har bokat ett möte för Rådgivning och uteblir eller avbokar mötet mindre än tjugofyra (24) timmar innan mötet ska äga rum, kommer Verahill att debitera en avgift om 500 kr. Detsamma gäller om Kunden inte svarar vid uppringning på överenskommen tid utan att avbokning har skett.
 9. Ångerrätt
  1. Om Kunden ingår Avtalet med Verahill på distans, t.ex. på digital väg, omfattas Avtalet av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) genom att meddela Verahill om detta inom fjorton (14) dagar från att Avtalet ingicks.
  2. För att utnyttja ångerrätten ska Kunden kontakta Verahill inom ångerfristen och meddela om att Kunden vill åberopa sin ångerrätt. Meddelandet kan lämnas till Verahill genom kontaktuppgifterna som framgår nedan i punkt 17. Kunden kan också meddela Verahill genom att fylla i Konsumentverkets blankett tillgänglig på https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf och skicka den till Verahill via e-post eller brev.
  3. Om Kunden under ångerfristen begär att Verahill ska påbörja Rådgivningen, t.ex. genom att inställa sig vid ett bokat möte eller annars efterfråga en viss åtgärd som föranleder arbetsinsats från Verahill, och därefter åberopar sin ångerrätt, är Kunden skyldig att ersätta Verahill för en proportionerlig andel av det avtalade priset för hela beställningen. Om Rådgivningen har fullgjorts under dessa omständigheter är Kunden medveten om och accepterar att Kunden inte längre har någon ångerrätt samt att Verahill då har rätt till full betalning.
 10. Immateriella Rättigheter och avsedd användning
  1. Alla immateriella rättigheter till Verahills varumärke, firma samt arbetsresultat från Rådgivningen tillhör Verahill. Arbetsresultaten från Rådgivningen är avsedda endast för enskilt bruk och för de ändamål som arbetsresultaten har tagits fram. Kunden får inte obehörigen ge arbetsresultaten allmän spridning eller använda dem i kommersiellt syfte.
 11. Sekretess
  1. Verahill förbinder sig att hantera Kundens information konfidentiellt och att skydda den på lämpligt sätt.
  2. Verahill är inte skyldigt att hålla Kundens information konfidentiell om Kunden samtycker till att informationen sprids, om Verahill är skyldig att lämna ut information enligt lag, författning eller myndighetsbeslut, eller om det är nödvändigt för att Verahill ska kunna försvara sig mot klagomål, klander eller rättsliga anspråk som riktas mot Verahill.
 12. Behandling av Personuppgifter
  1. När Verahill tillhandahåller Rådgivning kommer Verahill att behandla Kundens personuppgifter. Verahill är personuppgiftsansvarig för behandling av Kundens personuppgifter. Information om hur Verahill behandlar personuppgifter framgår av Verahills integritetspolicy http://verahill.se/integritetspolicy/.
 13. Klagomål och Krav
  1. Om Kunden är missnöjd med Verahills Rådgivning och vill framställa klagomål eller krav ska Kunden meddela Verahill om detta genom att reklamera i enlighet med konsumenttjänstlagen (1985:716) till handläggande jurist i första hand och till kontorschefen på det aktuella Verahillkontoret i andra hand. Reklamation ska ske inom skälig tid från att Kunden fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet, vilket i vanliga fall är inom två (2) månader från den tidpunkten. Reklamation får dock inte ske senare än tre (3) år från det att uppdraget utfördes.
 14. Ändring av Villkoren
  1. Dessa Villkor får ändras av Verahill vid behov. De Villkor som är publicerade och/eller kommunicerade och föremål för accept när Avtalet ingås, är de Villkor som gäller för det aktuella uppdraget.
 15. Överlåtelse
  1. Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje part utan den andra partens föregående samtycke.
 16. Lagval och Tvistelösning
  1. Svensk lag ska gälla för dessa Villkor.
  2. Kunden har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är dock inte bindande utan utgör endast rekommendationer. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på arn.se. Kunden kan även vända sig till EU:s onlineplattform för hjälp med att lösa eventuella tvister. EU:s onlineplattform nås via följande länk: http://ec.europa.eu/odr.
  3. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska, om parterna inte kan enas, slutligt avgöras i allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Kunden kan alltid vända sig till Verahill med frågor om Rådgivningen eller Villkoren på:
Namn: Verahill AB, org. nr. 559019-7595
Adress: Sicklastråket 3, 131 54 Nacka
E-postadress: info@verahill.se