Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Internationell privaträtt

Till den internationella privaträtten hör frågor om hur man hanterar tvister som i något avseende sträcker sig över landsgränser. Vilket lands lag ska gälla när något inträffar? Vilken domstol är behörig att ta upp frågan?

Pris: 2. 800 kr / timme

Ovanstående timtaxa motsvarar förhöjd taxa för innevarande år. Vid det inledande mötet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt.

Internationella frågor

 

Livet tar många vägar och ibland har man familj, boenden eller annat i andra länder. Det man då måste tänka på är att varje land har rätten att använda sina egna lagregler för att lösa en juridisk fråga.De olika ländernas lagar kan strida mot varandra och det i sig kan skapa problem för enskilda, ombud och domstolarna. Då träder den internationella privat- och processrätten in, och den besvarar tre frågor:

 1. Tillämplig lag; ska svensk lag eller utländsk lag tillämpas?
 2. Domstols behörighet; kan talan väckas i Sverige eller måste talan väckas i utlandet?
 3. Erkännande och verkställighet; för det fall vi har en svensk dom, kan vi få domen erkänd och därmed verkställd i utlandet där egendomen är belägen och vice versa? 

Genom Europeiska Unionen har medlemsstaterna ingått förordningar inom olika rättsområden i syfte att underlätta för de egna medborgarna. Inom familjerätten finns bland andra Bryssel II förordningen, bodelningsförordningen och arvsförordningen. Haagkonventionerna är ytterligare ett exempel på avtal som ingåtts mellan olika länder i syfte att underlätta den juridiska processen. Exempelvis har 103 länder anslutit sig till 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn. Konventionens syfte är att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har förts ut till eller kvarhålls i en av de 103 staterna.  

Syftet med avtalen mellan länderna är att besvara de tre ovanstående frågorna. Här följer tre exempel på när frågorna aktualiseras.

 • Svensk medborgare flyttar till Portugal och avlider där, ska arvet fördelas enligt svensk eller portugisisk lag?
 • En utländsk medborgare som är gift och har barn har flyttat till Sverige sedan ett antal år tillbaka. Denne bestämmer sig nu för att skilja sig. Ska ansökan om skilsmässa skickas till svensk eller utländsk domstol? 
 • Kan en person som ingått äktenskap i utlandet och har egendom där genomgå en svensk bodelning? Kan den svenska bodelningen användas för att fördela egendomen i utlandet?

Flytt till utlandet

Idag är det väldigt lätt att fatta ett beslut om att flytta utomlands. Tekniken och internet underlättar avsevärt. Orsakerna till flytten kan vara många men oftast handlar det om ett nytt arbete i utlandet, kärleken eller önskan att bo i ett land med ett varmare klimat. 

Skatterättslig flytt kan också skilja sig från en civilrättslig flytt. Skatterättsligt kan du behöva vara bosatt i utlandet en viss tid innan du blir skattskyldig i det landet. Civilrättsligt kan utländska lagregler bli direkt tillämpliga så fort du anländer i landet. 

Ingå äktenskap i utlandet

En person som ingår äktenskap i utlandet kan enligt svenska lagregler få sitt äktenskap erkänt och registrerat i Sverige, utom i tre olika fall 

 1. Om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag (exempelvis om en av makarna utgör ett barn)
 2. Om äktenskapet ingåtts under tvång (tvångsäktenskap)
 3. Om parterna inte var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående och minst en av makarna är svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när äktenskapet ingicks

Vissa äktenskap i punkterna 1-3 ovan kan ändå erkännas och registreras i Sverige men det ska finnas synnerliga skäl för att så ska ske. 

Är ingen av punkterna ovan aktuell registreras äktenskapet genom ansökan hos Skatteverket. Om man önskar att maken som bor i utlandet ska få uppehållstillstånd i Sverige skickas även en ansökan till Migrationsverket. Migrationsverket ställer ett antal villkor för att maken ska kunna få uppehållstillstånd i landet, bland annat finns ett försörjningskrav som måste uppfyllas.

 

Skilsmässa 

För makar som ingått äktenskap i ett land, men är bosatta i ett annat land och ska skiljas i det andra landet, uppstår frågor om i vilket land ansökan om skilsmässa ska skickas. En annan fråga som kan uppstå är i vilket land bodelningen ska genomföras. Här är det viktigt att se till äktenskapskontraktet och övriga avtal som har ingåtts mellan makarna under eller före äktenskapet. I de fall äktenskapet är ingått i ett muslimskt land och kvinnan enligt det landets lag är berättigad till en brudgåva (mahr) finns risk att kvinnan förlorar sin rätt till brudgåvan om bodelningen sker här i Sverige. 

I Sverige ska en bodelning genomföras när äktenskapet upphör. Äktenskapet upphör genom skilsmässa eller genom dödsfall. I en bodelning ska all egendom inkluderas, även den som finns i utlandet. I vissa fall kan en svensk bodelning inte användas för att fördela egendom belägen i utlandet (detta beror på att den svenska bodelningen inte erkänns  i utlandet). Det skulle då vara onödigt att starta en rättsprocess i Sverige om domslutet inte går att använda i landet egendomen är belägen. Här är det viktigt att man har ett ombud som förstår sig på de olika ländernas internationella lagar.  

Avliden utomlands

Arvet efter en svensk medborgare som var bosatt i utlandet när denne avled ska fördelas enligt det landets arvsregler. De utländska arvsreglerna aktualiseras på all egendom oavsett var egendomen är belägen, d v s även på den svenska egendomen. Även bouppteckningen, med få undantag, ska upprättas i det landet svenska medborgaren var bosatt. Genom testamente är det möjligt att göra ett lagval och därmed välja enligt vilket lands lag som arvet ska fördelas. Det är dock endast möjligt att välja den lag som testatorn (personen som upprättat testamentet) är medborgare i. Har testatorn dubbelt medborgarskap är det möjligt att välja ett av länderna vars arvslag ska tillämpas på arvet. Kontakta Verahill om du önskar skriva ett testamente med ett lagval.

Vårdnads- och umgängesdom från utlandet

En utländsk vårdnads- eller umgängesdom kan bli erkänd och verkställd i Sverige utan ett särskilt förfarande om den är meddelad i en medlemsstat inom Europeiska Unionen. I annat fall kan det krävas att Svea hovrätt fattar beslut om att domen är verkställbar i Sverige. Du kan få hjälp av Verahill om du har en vårdnads- eller umgängesdom från utlandet som du önskar ska gälla i Sverige. Notera att den andra föräldern kan väcka talan i svensk domstol avseende vårdnad och umgänge för det fall barnet flyttar till Sverige och får svenskt hemvist här.  

 

Bortförda barn

Det förekommer att barn som har föräldrar innehar olika medborgarskap bortförs och kvarhålls i ett land som den ena föräldern är medborgare i. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare för barnet är det inte tillåtet att utan den andra vårdnadshavarens samtycke ta med sig och flytta utomlands med barnet.  En förälder med ensam vårdnad har rätt att ta med sig och flytta utomlands med barnet utan den andre förälderns samtycke. Däremot kan barnet ha rätt till umgänge med föräldern som befinner sig i Sverige. Den utflyttade vårdnadshavaren kan i de fallen göra sig skyldig till umgängessabotage. 

Genom 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn har det blivit lättare att återföra barn som olovligen bortförs eller kvarhålls i ett annat land och därmed skydda rätten till vårdnad och umgänge.103 länder är anslutna till konventionen och Utrikesdepartementet är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn. Om ditt barn blir bortfört är det viktigt att du agerar snabbt. Det är även viktigt att agera när du misstänker att ditt barn riskerar att bortföras och kvarhållas i ett annat land. Kontakt Verahill för att få hjälp och vägledning.  

Anna Fayad, jurist och ansvarig för IP-rätten på Verahill

IP-rätten är en förkortning av internationell privat- och processrätt. Dessa regler aktualiseras när rättsfrågan är kopplad till flera länders rättsordningar, t.ex. att det i en bodelning finns tillgångar i såväl Sverige som i Spanien eller att den avlidne var svensk medborgare bosatt i Portugal och med egendom i båda länderna.

Jag har arbetat med IP-rättsliga ärenden i över tio år och brinner för dessa frågor. De flesta svenska advokater och jurister undviker IP-rätten då de kan bli långdragna och innebära mycket utredningsarbete. Man är helt enkelt bekväm i att använda svensk lag då det är den lag man kan bäst. 

Svensk lag är dock inte alltid till klientens bästa och min roll är att hjälpa era kunder att utreda vilket lands lag som ska tillämpas och vilken domstol som denne ska vända sig till. Här är det viktigt att se till vad kunden önskar uppnå och hur vi bäst kan tillgodose detta önskemål. Även om jag inte är expert på andra länders nationella lagstiftning, så kan jag bidra med kontakter med jurister och advokater som är experter i de länder som frågorna oftast är kopplade till, exempelvis Spanien, Portugal och Grekland.

Kontakta Anna

En bild på Anna Fayad, Verahill Familjejuridik

 

Vad kostar rådgivning?
Pris: 2 800 kr/timme inkl. moms

 • Fri avbokning
 • Fakturering sker efter avslutat ärende

Våra tjänster

En bild på ett vardagsrum med en soffa, soffbord