Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Bodelning
 4. Vad betyder enskild egendom?

Vad betyder enskild egendom?

När du separerar eller skiljer dig är det viktigt att förstå vad som kommer ingå i den kommande bodelningen. Enligt Äktenskapsbalken ska all egendom ses som giftorättsgods (gemensam egendom) för äkta makar i den mån den inte är enskild egendom.

Nedan kommer vi gå igenom vad enskild egendom inom ramen för en bodelning är och hur en egendom kan göras enskild i både äktenskap och samboförhållande.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Enskild egendom vid skilsmässa

Om du, eller din make/maka ansökt om skilsmässa ska det i regel göras en bodelning mellan er där alla era gemensamma egendomar (giftorättsgods) delas lika mellan er. Enskild egendom, som vi nämnde ovan, ingår inte i ert giftorättsgods och måste därför inte delas.

Olika situationer som medför enskild egendom

Det finns fem olika situationer som kan medföra att egendomen är enskild. Vissa situationer kan du själv påverka, i andra situationer har andras beslut medfört att egendomen är enskild.

Sätt att göra en egendom till enskild egendom:

 1. Via ett äktenskapsförord.
  Två äkta makar kan skriva ett äktenskapsförord där ni kan sätta en egendom som enskild. Äktenskapsförordet måste skrivas innan ni ansökt om skilsmässa och båda makarna måste godkänna och underteckna det. Äktenskapsförordet ska också bevittnas och därefter även vara registrerat hos Skatteverket för att anses som giltigt.

 2. Via villkor i ett testamente som sätts av arvlåtaren (den som skriver testamentet).
  Arvlåtaren kan välja att sätta ett villkor om enskild egendom för arvet. Det innebär att du som gåvotagare inte får inkludera den i giftorättsgodset - den måste vara enskild egendom.

 3. Via villkor i ett gåvobrev där en av makarna är ensam gåvotagare.
  En gåva kan ges till en av makarna med villkoret att det ska vara enskild egendom. Detta kräver ett juridiskt korrekt upprättat gåvobrev.

 4. Via villkor för försäkringsersättning.
  Om en av er har fått egendom genom förmånstagarförordnande (till exempel olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller livförsäkring) och den tecknades av någon annan än den andra parten, med ett villkor att det ska vara enskild egendom.

 5. Den egendom man får i stället för den enskilda egendomen vid en försäljning.
  Detta gäller till exempel om du har ett hus som enskild egendom och säljer huset. Står det inget i den rättshandling som säger att huset är din enskilda egendom ska även summan du fick vid försäljningen räknas som enskild egendom.

Vill du säkerställa att en viss egendom ska vara enskild vid en eventuell framtida bodelning måste du se till att någon av de ovanstående kraven uppfylls. Är det en egendom som inte förvärvats via testamente, arv eller gåva med villkor så krävs det ett äktenskapsförord på att egendomen är enskild för att den inte ska ingå i en bodelning.

Ändring av enskild egendom för äkta makar

Om du och din partner är gifta och vill göra en enskild egendom till giftorättsgods behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord där ni ändrar egendomen till giftorättsgods. Det går dock inte att göra om egendomen har mottagits i form av en gåva eller arv med villkoret att egendomen ska förbli enskild.

Vad är enskild egendom vid samboseparation?

Egendom som inkluderas i Sambolagen kallas för samboegendom. Samboegendom är sådant som införskaffats till sambobostaden, inre lösöre. Exempel på saker som inte ingår är gemensamt införskaffad bil, båt, grill och utemöbler etc. En bostad anses vara samboegendom, eller sambobostad, om den köpts och införskaffats inför samboförhållandets början eller införskaffats under samboförhållandet. Det spelar ingen roll vem som betalat bostaden. En bostad som införskaffats av ena parten innan samboförhållandet inleddes är alltså inte sambobostad och kan därför inte tas in i en bodelning mellan sambos.

Om samborelationen tar slut av en annan anledning än att ni ingår äktenskap med varandra ska en bodelning ske om någon av er begär det. Det som då fördelas i bodelningen är sambobostaden samt sambobohaget och tillhörande skulder. Det är viktigt att känna till att det finns något som kallas “skuldtäckningsprincipen” som möjliggör för en sambo att få skuldtäckning för sina enskilda skulder t.ex. CSN-lån eller billån, d v s skulder som inte är samboskulder hänförliga till sambobostaden eller samboegendomen.

Fråga oss gärna

Om du har frågor gällande enskild egendom och bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.