Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning med skulder

Ska ni genomföra en bodelning där en eller båda av er har skulder kan det uppstå många frågor. Vi förstår att det är mycket att hålla reda på vid en bodelning, nedan kommer vi förklara hur det fungerar vid en bodelning med skulder inblandade.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Så fördelas skulder vid bodelning

Vid bodelning ska värdet av samboegendomen eller giftorättsgodset, efter avdrag för skulder hänförliga till sådan egendom, delas lika mellan parterna. Utgångspunkten med hälftendelning gäller både vid skilsmässa och separation mellan sambor.

Bodelning vid skilsmässa – skulder

Huvudregeln i ett äktenskap är att var och en ansvarar för sina egendomar och skulder. Vid skilsmässa ska era tillgångar fördelas genom bodelning. Det är endast den gemensamma egendomen, också kallat giftorättsgodset, som ingår i delningen. Har någon av er egendom som ska vara enskild genom gåva, arv eller äktenskapsförord så ska den inte delas. Som utgångspunkt har var och en av er, efter avdrag för eventuella skulder, rätt till hälften av de gemensamma tillgångarna vid bodelningen. Om någon av er har skulder som hör till dennes enskilda egendom så ska dessa i första hand avräknas mot den egendomen och inte mot giftorättsgodset. Om ingen av er har enskild egendom avräknas parternas skulder mot giftorättsgodset. För det fall någon av er har mer skulder än tillgångar så har denne inget värde att bidra med till bodelningen. Det innebär att den andra makens tillgångar är de enda som ska delas.

Överskottet efter att skulderna har dragits av kallas nettobehållning, värdet av parternas respektive nettobehållning per brytdagen läggs samman och delas lika. Brytdagen är den dag som tingsrätten mottog er ansökan om äktenskapsskillnad.

Bodelning för sambor – skulder

Vid separation mellan sambor ska bodelning ske om någon av er begär det. Värdet av samboegendomen ska då delas lika mellan er. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag som ni har köpt för att använda tillsammans. Annan egendom, som till exempel bil, båt, pengar eller fritidshus räknas inte som samboegendom och ingår inte heller i en bodelning.

Vid bodelning är det värdet av samboegendomen som delas lika mellan er, oavsett vem som betalat för vad. Först räknar man ut hur mycket varje person äger av samboegendomen, därefter dras skulder hänförliga till egendomen av. Skulder som inte är hänförliga till samboegendom ska som utgångspunkt inte dras av. Om någon av parterna har mer skulder än samboegendom kan det innebära att personen inte har något att bidra med till bodelningen.

Skulder hänförliga till samboegendomen, till exempel lån för att köpa bostad eller bohag samt skulder hänförliga till renovering av samboegendomen ska dras av från den personens andel av samboegendomen innan fördelningen sker. Återstoden fördelas lika mellan er.

Den största skillnaden mellan bodelning vid skilsmässa och separation mellan sambor är vad som räknas in i bodelningen. Vid skilsmässa ska allt som inte är enskild egendom ingå i bodelningen, vid separation mellan sambor är det endast samboegendomen som ingår i bodelningen.

Har någon av er skulder som överstiger de egna tillgångarna kommer den personen inte ha något att bidra med vid bodelningen, det blir då endast den andra partens tillgångar som delas lika.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående bodelning och skulder får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.