Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Vad gör domstolen när man skiljer sig?

Vad gör domstolen när man skiljer sig?

Att ta beslut om skilsmässa kan vara både jobbigt och känslosamt. Många praktiska saker måste lösas och mitt i allt behöver ni gå igenom en juridisk process för att skilsmässan ska kunna slutföras.

En ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) kan göras både enskilt och gemensamt. Det innebär att ni inte måste vara överens för att skilsmässan ska gå igenom.

Vid en skilsmässa är det domstolen som fattar beslut. Principen de utgår ifrån är att om en av er vill skiljas så ska det respekteras. Nedan kommer vi att förklara hur processen går till.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms. 
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om bodelning

Vilken domstol dömer skilsmässa?

Vill du skiljas är det tingsrätten som hanterar ansökan om äktenskapsskillnad. Hur handläggningen ser ut beror på om ni är överens eller inte.

Skilsmässa – domstolens process

Om ni är överens

Är ni överens så kan ni lämna in en gemensam ansökan till tingsrätten. Handläggningen går snabbare och enligt huvudregeln har ni då rätt till en ”direkt skilsmässa”. Det innebär att ni inte behöver ha betänketid.

Undantaget är om det finns barn under 16 år i hushållet, ni kommer då att få minst 6 månaders betänketid innan skilsmässan kan gå igenom. Betänketiden är till för att förhindra förhastade skilsmässor och försäkra att beslutet är genomtänkt.

Har ni rätt till en direkt skilsmässa kommer domstolen att besluta om äktenskapsskillnad och meddela dom i målet. Krävs det betänketid börjar tiden räknas från den dag då tingsrätten tog emot ansökan. Efter betänketidens slut måste ni begära fullföljd för att äktenskapsskillnaden ska gå igenom. Om ni inte begärt fullföljd inom 12 månader från det att domstolen mottog er ansökan kommer målet att skrivas av och ni fortsätter att vara gifta.

Om ni är oense

Är ni inte överens kan den som vill skiljas i stället lämna in en enskild ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det kallas för “stämning angående äktenskapsskillnad”. Är det du som vill skiljas innebär det i praktiken att du begär skilsmässa. Nästa steg i processen är då att din partner delges stämningen och får en chans att meddela sin inställning.

När den andra parten har haft möjlighet att svara finns det några olika scenarion som kan uppstå:

  • Går din partner med på skilsmässa och ni inte har barn under 16 år i hushållet kan domstolen besluta om direkt skilsmässa på samma sätt som vid en gemensam ansökan.
  • Domstolen beslutar om betänketid i de fall den andra parten inte vill skiljas, begär betänketid, inte svarar på din stämning eller om ni har barn under 16 år.

Om domstolen beslutar om betänketid måste någon av er begära fullföljd efter betänketidens slut för att äktenskapsskillnaden ska gå igenom. Om ingen av er begärt fullföljd inom 12 månader från det att domstolen mottog er ansökan kommer målet att skrivas av och ni fortsätter att vara gifta.

Är det bara en av er som begär fullföljd, kontaktar rätten den andra parten för att få dennes bild av situationen. Domstolen beslutar sedan om äktenskapsskillnad och meddelar dom i målet. Beslutet kan överklagas inom 3 veckor från den dag man delgavs domen.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående skilsmässa och bodelning får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.