Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Betänketid vid skilsmässa

Betänketid vid skilsmässa

Betänketid är något du kan få innan ansökan om skilsmässa hos domstolen går igenom. Tingsrätten beslutar om ni ska ha betänketid eller inte, och den sträcker sig från minimum 6 månader upp till max 12 månader.

Syftet med betänketiden är att förhindra förhastade skilsmässor, främst om det finns barn under 16 år i hushållet vid tillfället för ansökan om skilsmässan. Det är viktigt att du använder betänketiden så att du är säker på vad du vill när tiden går ut.

Nedan kommer vi förklara i vilka situationer betänketid kan bli aktuellt, om du kan göra en bodelning under betänketiden och hur det fungerar om du vill fullfölja din skilsmässa.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

När blir det betänketid på din ansökan om skilsmässa?

Enligt äktenskapsbalken ska ni ha betänketid när:

  1. Någon av er begär betänketid. Man kan begära det redan i ansökan om skilsmässa, både i en gemensam och ensam ansökan.
  2. Det finns barn under 16 år i hushållet som någon av er är vårdnadshavare för.
  3. Ni är oense om skilsmässan och en ensam ansökan om skilsmässa skickas in.

Det finns ett undantag från regeln, och det är om ni har flyttat isär och haft separata boenden i minst två år före ansökan om skilsmässan Om det är relevant i just ditt fall ska du skicka in ett så kallat särlevnadsintyg tillsammans med din skilsmässoansökan. Intyget ska undertecknas av två vittnen som bekräftar att ni har bott isär i minst två års tid.

När börjar betänketiden?

Är ni överens om att skilja er och skickar in en gemensam skilsmässoansökan startar betänketiden från den dagen tingsrätten tar emot er ansökan och ni har betalat ansökningsavgiften.

Skulle det vara så att ni inte är överens och du eller den andra parten skickar in en ensam skilsmässoansökan startar betänketiden när den part som inte skickat in ansökan tar emot stämning om äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Betänketid med barn under 16 år i hushållet

Finns det barn under 16 år i det gemensamma hushållet så ska ni alltid ha betänketid. Det gäller även om det bara är en av er som är vårdnadshavare för barnet eller om ni är överens om att skilja er. Lagstiftarens syfte med detta är att ni ska fatta ett genomtänkt beslut när ni har barn som kommer påverkas.

Har ni inga barn i hushållet går det att begära skilsmässa direkt, utan betänketid. Om någon av er önskar betänketid kan ni begära det i skilsmässoansökan.

Kan man begära bodelning under betänketiden?

Huvudregeln i Sverige är att bodelningen ska ske när skilsmässan är slutförd och äktenskapet upplösts. Enligt äktenskapsbalken ska dock bodelning ske om någon av er begär det under betänketiden. Det innebär att du kan vara mitt i din skilsmässa under betänketiden och samtidigt utföra bodelningen.

Vi råder dig alltid att utnyttja betänketiden till det den är till för, att hinna fundera ordentligt. Har ni barn i hushållet rekommenderar vi verkligen att tänka över beslutet och om det är lämpligt att påbörja en bodelning innan betänketiden är slut, även om det är möjligt ur ett juridiskt perspektiv.

Att begära fullföljd av skilsmässa

När betänketiden har löpt ut och ni fortfarande vill skiljas är det viktigt att ni begär fullföljd. Domstolen kommer inte automatiskt fullborda skilsmässan efter 12 månader, utan kommer tolka det som att ni vill fortsätta vara gifta om ingen begäran kommer in. Begäran ska upprättas skriftligt och kan, precis som vi nämnt tidigare, skickas in till tingsrätten först när 6 månader har gått.

Är ni överens kan ni skicka in en begäran om fullföljd gemensamt. Är det endast en av er som vill skiljas räcker det att en av er skickar en enskild begäran för att äktenskapet ska upplösas.

Fråga oss gärna

Vi på Verahill finns här för dig och svarar gärna på dina frågor gällande skilsmässa och bodelning. Om du är osäker på hur vi kan hjälpa dig erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon och sedan arbetar vi på löpande timdebitering, där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.