Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Vårdnadstvist
 4. Rättshjälp vid vårdnadstvist

Vad gäller för rättshjälp vid vårdnadstvist

Rättshjälp är en statlig ersättning som du kan få vid en tvist i domstol eller annat juridiskt ärende. Ersättningen är tänkt att täcka kostnaderna i ditt ärende och ditt juridiska ombud hjälper till med ansökan. Här beskriver vi översiktligt vad som gäller.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Grundläggande krav

Det finns tre grundläggande krav för att du ska beviljas rättshjälp:

 1. Din hemförsäkring ska inte inkludera rättsskydd.
  Ett undantag från det här kravet kan vara om du har en hemförsäkring med inkluderat rättsskydd men karenstid fortfarande gäller under den aktuella försäkringsperioden. Då kan du ha möjlighet att ansöka ändå.
 2. Du är en fysisk person med ett ekonomiskt underlag på under 260 000 kronor per år.
  Ekonomiskt underlag avser den beräknade årsinkomsten före skatt efter att man tagit hänsyn till barn som du är underhållsskyldig till. Här tas även hänsyn till eventuella skulder och förmögenheter som kan påverka din betalningsförmåga.
 3. Du ska ha fått juridisk rådgivning i minst 1 timme innan du ansöker.
  Denna timme ska du själv ha betalat för och ni ska ha gått igenom barnets situation och behovet av rättshjälp.

Därefter finns det andra krav som måste uppfyllas för att det ska bli aktuellt med rättshjälp:

- Du ska ha ytterligare behov av ett juridiskt ombud utöver den timme av rådgivning som du redan har betalat för.
Det ska inte heller vara aktuellt med en offentlig försvarare eller annat likvärdigt.
- Det ska vara rimligt att staten ska bidra till dina kostnader.
Detta bedöms individuellt och beslutet baseras på tvistemålets värde, ärendets art och betydelse samt övriga omständigheter.

Ansöka om rättshjälp och rättshjälpsbiträde

För att du som förälder ska få rättshjälp vid en vårdnadstvist ska ditt juridiska ombud ansöka till Rättshjälpsmyndigheten eller domstol. Om detta beviljas så utses ditt juridiska ombud till rättshjälpsbiträde. Det finns dock kvalifikationskrav som måste uppfyllas för detta och det är generellt sett jurister som uppfyller dessa krav.

Statens kostnadsansvar vid rättshjälp

Om du beviljas rättshjälp står staten för 60-98% av dina kostnader. Hur mycket det är baseras på ditt ekonomiska underlag och inkluderar kostnader för exempelvis rättshjälpsbiträdet. Den del du själv måste stå för kallas för rättshjälpsavgift. När du får besked om att du har beviljats rättshjälp så får du även veta hur stor rättshjälpsavgift du ska betala.

Den ersättning som staten betalar för rättshjälpsbiträdet är begränsad och uppgår till max 100 timmar. Gränsen kan ändras i undantagsfall, men det är ovanligt att det överstiger 100 timmar. Timmarna ska räcka till både arbetet innan processen inleds och arbetet som sker i domstolsinstanserna. Detta inkluderar tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen.

Rättshjälpsavgift

Under tiden som ärendet pågår är det du själv som ska betala rättshjälpsavgiften till ditt rättshjälpsbiträde som själv skickar fakturan till dig. Detta ska ske regelbundet och en gång i kvartalet om avgiften överstiger 2 000 kronor. Gör den inte det så ska du betala när avgiften är uppe i 2 000 kronor.

Upphörande av rättshjälp

Din rättshjälp kan i vissa fall upphöra eller förändras. Du kan då bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaderna.

Situationer där rättshjälpen kan upphöra:

- Om du inte betalar din rättshjälpsavgift.
Betalar du inte din rättshjälpsavgift så upphör rättshjälpen.

- Om du får ändrade ekonomiska förhållanden.
Får du ändrade ekonomiska förhållanden av betydande art är du skyldig att meddela detta till Rättshjälpsmyndigheten eller domstol omgående. Du får då ett jämkningsbeslut. Detta är ett nytt beslut om rättshjälp som är baserat på dina nya ekonomiska uppgifter som meddelar om din rättshjälp upphör eller om du behöver betala en mindre eller högre summa i rättshjälpsavgift.

- Om du har lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan om rättshjälp eller medvetet lämnat felaktiga ekonomiska uppgifter för att kunna få en lägre rättshjälpsavgift.

- Om det inte längre är rimligt att staten ska bidra.

- Om ditt rättshjälpsbiträde slutar och du inte har lämnat in ett förslag på nytt rättshjälpsbiträde.

Byte av rättshjälpsbiträde

Om din ansökan om rättshjälp har beviljats och du redan fått ett rättshjälpsbiträde måste det finnas särskilda skäl för att få byta. Ett skäl kan vara t ex allvarlig oenighet mellan dig och ditt rättshjälpsbiträde.

Vill du byta rättshjälpsbiträde så ska du göra din begäran hos Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen om ärendet har gått dit. Det är viktigt att du detaljerat förklarar varför du vill byta biträde och du bör också lämna förslag på någon annan som uppfyller kvalifikationskraven och som har möjlighet till att ta över ditt ärende.

Skulle det vara så att du redan har bytt en gång ökar kraven för att du ska få byta igen.

Fråga oss gärna

Många av våra kunder är osäkra på hur rättshjälpen fungerar i den egna situationen. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att kartlägga ditt juridiska behov och även att se över eventuell ekonomisk hjälp.