Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

Att ha ensam vårdnad innebär att det bara är du som kan ta beslut som rör barnet, utan den andra förälderns samtycke. I praktiken betyder det att den andra föräldern inte har någon beslutanderätt, och du som har ensam vårdnad bestämmer över barnet när det kommer till val av förskola, skola, vård, medicinering, folkbokföring, pass etc.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Huvudregeln i Sverige är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sitt barn. Det grundar sig även på Barnkonventionens samt Föräldrabalkens bestämmelser om att ett barn har rätt till båda sina föräldrar.

Ibland kan det dock finnas situationer där ett barn mår bäst av att endast en förälder utövar vårdnaden, utifrån vissa särskilda skäl. Det innebär emellertid inte att den andre föräldern inte är en del av sitt barns liv. Barnet har en utbredd umgängesrätt även med den förälder som inte har vårdnaden, men i en utformning som är lämplig för barnet.

Vilka omständigheter kan leda till att en förälder får ensam vårdnad om sitt barn

Som vi redan nämnt krävs särskilda skäl för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn. Det finns ingen konkret definition i lagstiftningen som förklarar exakt vad särskilda skäl innebär, men tittar man på förarbeten och rättspraxis kan man se att tre kriterier är framträdande när rätten fattar sitt beslut - föräldrarnas lämplighet, samarbetssvårigheter och umgängessabotage.

Föräldrarnas lämplighet

Om en förälder formellt fastslås som olämplig riskerar denne att förlora vårdnaden. För att förklaras olämplig kan det till exempel handla om svårt missbruk av alkohol eller droger, att föräldern gjort sig skyldig till övergrepp mot sitt barn eller i övrigt inte kan ta hand om barnet på det sätt som krävs avseende vård, medicinering, grundläggande hygien, förmå barnet att gå till skolan etc.

Samarbetssvårigheter

Grunden till att kunna ha gemensam vårdnad om ett barn är att föräldrarna kan samarbeta i frågor och situationer där barnet är involverat. Finns det en svår konflikt mellan dig och den andra föräldern som innebär att framtida samarbete inte kan ses som möjligt kan du få ensam vårdnad. Beror samarbetssvårigheterna på att den andra föräldern hotar eller har begått brott mot dig tar domstolen särskild hänsyn till detta.

Umgängessabotage

Med umgängessabotage syftar man på att den andra föräldern medvetet försöker hindra dig från umgänge med ditt barn vid upprepade tillfällen. Detta kan till exempel vara att han eller hon planerar in annat under din umgängestid eller baktalar dig inför barnet till den grad att barnet inte längre vill träffa dig. Skulle något av dessa scenarion stämma in i ditt fall kan den andra föräldern förlora vårdnaden om barnet.

Barnets bästa sätts i första rummet

Det som är avgörande vid beslut om ensam vårdnad är barnets bästa. När rätten ska bedöma vad som är bäst för barnet i beslut om ensam vårdnad läggs stor vikt vid risken att barnet far illa, utsätts för övergrepp eller på annat sätt blir misskött. Man lägger också vikt vid hur betydelsefullt det är för barnet att ha en bra relation med båda sina föräldrar.

Man ska även ta hänsyn till barnets egen åsikt i frågan. Det finns ingen specifik ålder i lagen som talar om när man ska börja väga in barnets egen vilja, men man tar större hänsyn till detta ju äldre barnet är.

Vid ensam vårdnad har du inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Du måste alltid sätta ditt barn först och fatta dina beslut med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Detta inkluderar till exempel regelbunden kontakt och umgänge med den andra föräldern.

Ensam vårdnad när föräldrarna är eniga

Är ni båda överens om att du ska ha ensam vårdnad finns det två olika vägar ni kan gå:

  1. Ni kan skriva ett avtal med hjälp av våra jurister om att du ska ha ensam vårdnad om barnet och skicka in detta till Socialnämnden.
    Ert ärende kommer att granskas av Socialnämnden och beslutet kommer grunda sig i det som är bäst för barnet, och ska godkännas om det inte är tydligt att ert avtal är motsatt barnets bästa. 
  2. Ni kan ta kontakt med domstol med hjälp av våra jurister och begära att du ska ha ensam vårdnad om barnet.
    Väljer ni detta alternativ är det domstolen och inte socialnämnden som fattar ett beslut. Domstolen får inte döma till gemensam vårdnad om ni båda är överens om att ni inte vill ha det.

Ensam vårdnad när föräldrarna inte är eniga

Om ni som föräldrar inte är överens om att du ska ha ensam vårdnad rekommenderar vi att du kontaktar oss. Våra jurister arbetar i ett tidigt skede med att försöka hitta samförståndslösningar mellan dig och barnets andra förälder. Vi lyfter barnets perspektiv genom hela processen. Om ni inte kommer överens kan man behöva gå vidare till en domstolsprocess. Även i domstolsprocessen arbetar domstolen, och vi som ditt ombud, på att försöka hitta en lösning som är så bra för barnet som möjligt.

Ibland kan föräldrar inte enas och domstolen blir tvungen att ta beslut i frågan om vårdnaden om barnet. Följden är oftast att det uppstår en så kallad vårdnadstvist, vilket innebär att både du och den andra föräldern möts i rätten. Där får ni båda chansen att argumentera för er ståndpunkt i ärendet och därefter prövar domstolen era skäl och meddelar sedan beslut om du får ensam vårdnad eller ej.

Umgängesrätt

Oavsett om barnet endast bor med dig och du har ensam vårdnad så har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. Ett barns rätt till umgänge med sin förälder innebär att du inte kommer kunna stänga ute den andra föräldern från ditt barns liv. Enda gångerna man kan vägra den andra föräldern umgänge är om det finns risk för övergrepp mot barnet eller någon annan familjemedlem, att barnet far illa på annat sätt eller om föräldern för bort eller håller kvar barnet olovligen.

Underhållsbidrag vid ensam vårdnad - något barnet har rätt till

Underhållsbidrag är något som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den som bor med barnet. Detta ska bidra till barnets boende- och matkostnader samt fritidsintressen och den föräldern som inte är vårdnadshavare för barnet är skyldig att betala. Något som är bra att veta om är att detta gäller även om det skulle vara så att ni har gemensam vårdnad men att barnet endast bor hos dig.

Ni som föräldrar ska tillsammans komma överens om ett rimligt belopp för underhållsbidraget. För att slippa framtida gräl och dispyter kan ni skriva ett avtal om detta. Kan ni inte komma överens så kan ni vända er till familjerätten och få ett så kallat samarbetssamtal. Skulle detta inte leda till att ni är överens kan ni vända er till domstol som får besluta om vilket belopp som ska gälla.

Vi kan hjälpa dig

Om du och den andra föräldern är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill. Detta skickas sedan till socialnämnden för godkännande. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ditt fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.