Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur överklagar man ett beslut kring vårdnadstvist?

Hur överklagar man ett beslut kring vårdnadstvist?

Om du har gått igenom en vårdnadstvist men inte är nöjd med domen kan du överklaga beslutet. Att överklaga ett beslut i en vårdnadstvist innebär att du begär att tvisten ska prövas igen, och denna gång i en högre instans. En dom från tingsrätten kan överklagas till hovrätten, och en dom från hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Det är tingsrätten som fattar beslut i vårdnadstvister i Sverige. Är du inte nöjd med beslutet som meddelas kan du överklaga besutet. Nedan kommer vi att förklara hur du gör en överklagan, vad ett prövningstillstånd innebär tips om saker att ha i åtanke när du ska göra en överklagan.

Så kan du överklaga beslut i en vårdnadstvist

Det är viktigt att fortsätta ta hjälp av ditt nuvarande ombud för att göra överklagandet. Ett överklagande av ett domstolsbeslut innefattar flera juridiska svårigheter och du har störst chans att vinna framgång i ett överklagande om en jurist hjälper dig.

Vill du överklaga beslutet i ett mål rörande vårdnad- boende och umgänge med barn är första steget att skicka in din överklagan till tingsrätten. Detta måste göras inom tre veckor från det att domen meddelats. När du skriver din överklagan ska du tydligt förklara vad i beslutet som du tycker är fel samt vilka ändringar du skulle vilja ha i tingsrättens beslut. Du bör även ha en anledning till din överklagan. En sådan anledning skulle kunna vara att du anser att rätten tolkade dina bevis på ett oriktigt sätt.

Vid en överklagan har du också möjlighet att hänvisa till nya vittnen eller bevis som ger ny information gällande tvisten. Gör du detta måste du dock ha en bra motivering till varför du inte hänvisade till dessa redan när tvisten togs upp i tingsrätten.

Det är viktigt att du uttrycker dig tydligt i din överklagan och ser till att ha med all information som kan vara av värde. För att tvisten sedan ska tas upp i hovrätten behöver du ett så kallat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd av hovrätten

När du eller ditt ombud, om du företräds av en jurist, har skickat in din överklagan till tingsrätten så skickas den vidare till hovrätten tillsammans med allt material som hör till ditt ärende. En av hovrättens jurister sätter sig sedan in i din tvist och presenterar den för domarna. Det är sedan upp till dem att avgöra om du ska få prövningstillstånd eller inte.

Det finns fyra fall där hovrätten ger prövningstillstånd:

- När hovrätten tvivlar på om tingsrätten har dömt korrekt.

- Om en prövning är nödvändig för att hovrätten ska kunna fastställa att tingsrätten har dömt korrekt.

- Om en prövning i hovrätten kan vara betydande för framtida beslut som fattas i liknande fall.
Detta kallas även för prejudicerande fall.

- Om det finns synnerliga skäl till att pröva överklagandet.
Synnerliga skäl kan till exempel vara att tingsrätten har gjort ett misstag av stor betydelse för utgången.

Får du prövningstillstånd i hovrätten så ska du skicka din överklagan till den andra föräldern. Denne får då möjlighet att förbereda sig och ta fram bevis som talar för deras sak. När detta är gjort så är det upp till hovrätten att besluta om det ska ske en ny huvudförhandling i tvisten. I många fall anser dock hovrätten att detta inte behövs eftersom det brukar finnas mycket material från huvudförhandlingarna i tingsrätten. Skulle det vara så att hovrätten behöver mer material för att kunna fälla en dom i tvisten kommer du och den andra föräldern mötas i en ny huvudförhandling.

Är du inte nöjd med Hovrättens beslut kan detta sedan överklagas till Högsta domstolen. Där måste du också ha prövningstillstånd för att din tvist ska prövas på nytt.

Ta hjälp av oss på Verahill

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.