Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Det viktiga att tänka på vid en vårdnadstvist

Viktigt att tänka på vid en vårdnadstvist

Att ha vårdnad om ett barn innebär att man har det rättsliga ansvaret för barnet. De två olika formerna för vårdnad är ensam vårdnad och gemensam vårdnad (ofta kallad delad vårdnad).

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Om du anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om ditt barn kan du ansöka om ensam vårdnad. För barnets bästa är det alltid bra att reagera vid psykiska problem eller missbruk. Sådana problem behöver inte alltid innebära att du får ensam vårdnad men bör vara en anledning att ta kontakt med en jurist.

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna är oense om barnets umgänge, boende och vårdnad och ärendet hamnar hos tingsrätten, som försöker få föräldrarna att komma överens. Går inte det fattar domstolen ett beslut med utgångspunkt i det som är bäst för barnet.

Att tänka på innan du inleder en vårdnadstvist

Innan du inleder en vårdnadstvist ska du försöka komma överens med den andra föräldern på egen hand. Detta kan ske med hjälp av familjerätten i din kommun som erbjuder samarbetssamtal samt upprättande av avtal. För att upprätta avtalet kan det vara bra att kontakta en jurist. Socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt ska alltid godkänna avtalet.

Fungerar inte detta bör du tänka igenom hur du själv skulle vilja reglera barnets umgänge, vårdnad och boende innan du lämnar in en stämningsansökan. Det är klokt att ha allt så konkret och genomtänkt som möjligt redan från början eftersom det kommer läggas som grund i din ansökan.

Fyra saker att tänka på vid en vårdnadstvist

När vårdnadstvisten har inletts finns det några saker som är viktiga att tänka på.

Ta hjälp i ett tidigt skede

Frågor om barn är något som ligger mycket nära hjärtat hos många föräldrar och det kan vara lätt att fångas upp helt i en konflikt. Risken är särskilt stor när det rör sig om kontakter med en person som man redan har en annan konflikt med, eller när det rör sig om komplexa frågor som förutsätter kontakt med både domstolar och myndigheter. En jurist kan hålla en distans till den tvistiga frågan och vägleda dig under tvisten. Det kan vara till stor hjälp och även öka förutsättningarna för att parterna ska nå en långsiktigt hållbar lösning. Juristen kan också hjälpa dig att lyfta fram din talan på ett så tydligt och ändamålsenligt sätt som möjligt.

Huvudregeln i Sverige är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Om det inte finns särskilda skäl till att du som förälder ska ha ensam vårdnad kommer domstolen att utgå från att det bästa för barnet är att ni har gemensam vårdnad. Särskilda skäl kan vara exempelvis missbruk eller att det förekommer våld.

Domstolen kommer alltid att utgå från vad som är det bästa för barnet.

För att få igenom vårdnadstvisten måste du därför kunna bevisa att det bästa för barnet är att du har ensam vårdnad. Vad som är bäst för dig som förälder kommer aldrig att påverka domstolens beslut.

Du kan överklaga tingsrättens beslut.

Är du inte nöjd med det beslut som tingsrätten meddelar har du tre veckor på dig att överklaga från det datum att beslutet meddelas. Du måste skicka din överklagan till tingsrätten och därefter kommer ärendet att prövas i hovrätten om du beviljas så kallat prövningstillstånd. Det finns sätt att beviljas prövningstillstånd:

  1. Om det finns anledning att betvivla tingsrättens dom.
  2. Om en prövning av vårdnadstvisten kan vara viktig för framtida dombeslut.

Hovrätten kommer precis som tingsrätten sätta barnets bästa i fokus och döma efter det. 

Vi kan hjälpa dig

Anlitar du en jurist kan han eller hon lotsa dig vidare i processen. Vi på Verahill erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du gå vidare arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan (2023: 1.845 kr per timme inklusive moms). I din hemförsäkring finns ofta ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.