Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. När får barn bestämma var de vill bo?

När får barn bestämma var de vill bo?

Ditt barn får bestämma var det ska bo när det är 18 år. Den förälder som barnet vill bo hos ska vara enig i beslutet. Barnets åsikter kan beaktas även tidigare och ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Vid en separation har de flesta barn när de kommit upp i en viss ålder en egen åsikt om vilken av föräldrarna barnet vill bo hos. I lagen finns ingen bestämd nedre åldersgräns för när barnets vilja och önskan om var det ska bo ska tas upp i ett mål om barnets boende. Enligt domstolspraxis menar domstolarna att det är en bedömning utifrån barnets ålder och mognad, vilket även följer barnets rättigheter enligt såväl Föräldrabalken som Barnkonventionen. När barnet blir 18 år är barnet myndigt och har därför möjlighet att själv välja vilken förälder man vill bo hos så länge den föräldern godkänner detta. Innan dess är det du eller ni som vårdnadshavare som bestämmer var barnet ska bo. I händelse av en tvist kring barnets boende kan det vara bra att ta hjälp av en jurist eller använda er av medling i frågan.

Hur tänker domstolen kring vilken förälder barnet vill bo hos?

När rätten ska fatta beslut kring var ditt barn ska bo någonstans så bestäms allt med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Barnet ska få information och ges möjlighet att komma till tals. Domstolen tar mer och mer hänsyn till barnets egen vilja ju äldre och mognare barnet blir. Detta innebär att barnet får säga sin åsikt i frågan och får större inflytande i takt med sin ålder. Ditt barn har dock ingen juridisk rätt att bestämma vart barnet vill bo förrän barnet fyllt 18 år även om det är vanligt att domstolen tillmäter barn som är nästan 18 års vilja mycket stor betydelse.

Om du har ensam vårdnad

Har du har ensam vårdnad om ditt barn är det du som bestämmer var ditt barn ska bo. Barnet har umgängesrätt med den andra föräldern. Du bör väga in ditt barns åsikt i frågan, och lägga större vikt vid den ju äldre barnet blir.

Skulle det vara så att ditt barn vill bo delvis hos den andra föräldern, som inte har vårdnaden, så behöver du och den andra föräldern skriva ett avtal rörande detta. Avtalet ska även godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Det är rekommenderat att konsultera en jurist innan ett vårdnadsavtal upprättas, är ni inte helt överens kan det även finnas anledning att anlita en medlare.

Är det så att ni inte är överens och du som vårdnadshavare inte ger ditt godkännande, så kan den förälder som inte är vårdnadshavare stämma dig i tingsrätten. Där behöver personen få domstolen att besluta om gemensam vårdnad.

Vad gäller för barn som inte vill bo växelvis?

Om barnet inte vill bo växelvis och du har gemensam vårdnad tillsammans med den andra föräldern är det ni tillsammans som ska fatta beslut gällande var barnet ska bo. Ni borde absolut lyssna på vad ert barns egen önskan, men barnet har ingen bestämmanderätt i frågan så länge barnet inte är myndig.

Hjälp med den praktiska vardagen genom Varannan vecka

Utöver det känslomässiga i att vara hos sina föräldrar varannan vecka finns också praktiska frågor som barnet kan oroa sig för. Kanske känner man att föräldrarna har olika uppfattning kring stöttning av skolarbetet eller koll på fritidsaktiviteter. Där finns ett fint stöd i appen Varannan vecka som är ett plattform och verktyg för föräldrar, barn och kanske andra vuxna i barnets närhet att få vardagen att fungera.

Vi kan hjälpa dig

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig. Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där du kan berätta mer om din situation. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.