Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vad kostar en vårdnadstvist?

Vi på Verahill får ofta frågan om vad en vårdnadstvist kostar, och det är en viktig och berättigad fråga. Vårdnadstvister kan bli långa och därmed kostsamma för båda föräldrarna. 

Det är alltid bra att ta hjälp tidigt om man tror att det kan bli en konflikt, då har man chansen att undvika konflikten eller förkorta processen. Nedan kommer vi att förklara vilka olika kostnader som kan uppkomma i en vårdnadstvist samt vem som ska stå för kostnaderna.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Vad en vårdnadstvist i slutändan kostar är väldigt svårt att säga då alla tvister är unika. Några kostnader som vanligtvis finns med är:

- En inledande konsultation med ditt ombud.

- Tiden som ditt ombud lägger ner före en eventuell stämning.

- Stämningsansökan.

- Konsultationen innan den muntliga förberedelsen.

- Konsultationen innan huvudförhandlingen.

- Att domen verkställs.

En vårdnadstvis kan du inte hantera på egen hand - du behöver ett ombud. Ombudet för din talan, har en unik kompetens kring både tvister och hur rättsväsendet fungerar och hjälper dig genom processen. Ditt ombud är den största kostnaden i en vårdnadstvist. Därför kan kostnaden variera mycket beroende på vad ditt ombud har för timtaxa samt hur mycket ditt ombud behöver jobba med tvisten. Hur mycket ombudet behöver arbeta beror på många olika faktorer, till exempel hur många förhandlingsdagar som sker i tingsrätten. Arbetet ombudet/juristen utför inkluderar både muntlig förberedelse och huvudförhandling.

Det går inte att säga på förhand hur lång tid allt detta kommer ta, och det är många andra faktorer som också spelar in i hur mycket ditt ombud kommer behöva jobba med din tvist.

Om du väljer att överklaga beslutet när domen har meddelats och tvisten prövas i hovrätten kommer det krävas ytterligare arbete från ditt ombud.

Vem ska stå för vårdnadstvistens kostnader?

Om du befinner dig i en vårdnadstvist undrar du säkert vem som ska stå för tvistens kostnader.

Detta säger huvudregeln

Enligt huvudregeln står varje part för sina egna rättegångskostnader. Du och den andra föräldern står alltså för era egna omkostnader. Det är bland annat ansökningskostnader hos tingsrätten, ombudskostnader och eventuell experthjälp som ni själva väljer att ta. Huvudregeln att ni står för era egna kostnader gäller oavsett utgången, det vill säga vem av er som går “vinnande” ur rättegången.

Undantag från huvudregeln

Det finns ett undantag från huvudregeln. Undantaget innebär att den ena föräldern helt eller delvis ska ersätta den andra om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl i det här fallet kan vara till exempel vid onödig rättegång eller vårdslöst processande.

Onödig rättegång kan vara om den ena föräldern väcker talan om vårdnaden upprepade gånger, och nära en nyss avslutad rättegång. Tingsrätten kan då anse att det inte finns någon nya fakta eller bevis som ger skäl för en ny rättegång.

Vårdslöst processande kallas det till exempel om den ena föräldern förhalar målet genom att till exempel utebli från rätten eller på annat sätt skapat merkostnader för den andra föräldern.

Rättshjälp

Har du begränsade ekonomiska förutsättningar kan du vara berättigad till rättshjälp. Det betyder att staten hjälper dig med dina rättegångskostnader. För att få rättshjälp krävs det att:

- Du har haft minst en timmes juridisk rådgivning som du själv har bekostat.

- Ditt ekonomiska underlag ska vara under 260 000 kr/år.

- Du inte har en rättsskyddsförsäkring som täcker dina kostnader.

Rättsskydd

I de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ett rättsskydd vilket innebär att din försäkring kan täcka en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader. Det ofta upp till 75–80% till ett visst maxbelopp. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen och det är därför viktigt att du kollar upp vad som gäller för just din försäkring. Vårt råd är att göra detta så tidigt som möjligt för att redan innan en ev process ha alla fakta klara.

Räkneexempel: Anta att kostnaden för en vårdnadsprocess är ca 140 000 kr. Av dessa skulle du då betala ca 20% d v s 28 000 kr ur egen ficka, och resten får du via rättsskyddet i din försäkring.

Ta hjälp av oss på Verahill!

Verahill erbjuder dig tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Efter det arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms. Utöver rättsskyddet i din hemförsäkring finns i vissa fall även möjlighet till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.