Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Kan jag flytta med barnet till en annan stad?

Kan jag flytta med barnet till en annan stad?

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Att gå igenom en vårdnadstvist kan vara en jobbig upplevelse men det kan också innebära en nystart med nya förutsättningar. Trots tydliga beslut och goda intentioner kan livet ha tagit er föräldrar i olika riktningar och frågan är vad gör ni då?

Har du och barnets andra förälder gemensam vårdnad och någon av er planerar att flytta och ta med ert gemensamma barn? Då är det bra att ha koll på exakt vad som gäller så att du eller den andra föräldern inte flyttar utan den andres medgivande och därmed gör er skyldiga till brott. Här får du svar på vilka regler som gäller vid flytt med barn när du har gemensam vårdnad.

Försök ha en öppen kommunikation

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Vad som gäller enligt lag om du vill flytta med ditt barn

Om du vill flytta till annan ort och ta med dig ditt barn men du och barnets andra vårdnadshavare är oense i frågan är det föräldrabalken som reglerar hur det ska gå till. Du får inte ensam fatta beslut om att flytta barnet, då ett sådant beslut är av väsentlig betydelse för barnets framtid. Beslut som rör t ex ditt barns skolgång och bosättning kräver båda föräldrarnas samtycke om ni har gemensam vårdnad.

Kommer du och ditt barns andra förälder inte överens i frågan om att flytta säger lagen att rådande förhållande ska bestå. Det innebär att boendesituationen inte ska ändras för ditt barn utan fortsätta som den varit. Regeln finns för att barnets trygghet alltid ska prioriteras i stället för att ha fokus på föräldrarnas konflikt.

Det finns dock ett undantag. Om en domstol gör bedömningen att en flytt till en annan ort krävs för ditt barns bästa kan man bortse från grundregeln.

Vad händer om jag flyttar med mitt barn utan godkännande?

Om du skulle ta saken i egna händer och flytta med ditt barn ändå, utan att ha fått godkännande av ditt barns andra förälder, kan du göra dig skyldig till brott. Det räknas som egenmäktighet med barn och är straffbart. Du har alltså enligt lag inte rätt att flytta med ditt barn utan godkännande.

Väljer du att flytta ändå och ditt barns andra förälder tar det till domstol riskerar du inte bara att bli skyldig till brott utan även att bli av med vårdnaden om ditt barn. Om du flyttar långt bort från den ort där ditt barn tidigare har bott och gått i skolan finns en stor risk att domstolen bedömer att dels vårdnaden men även stadigvarande boendet ska övergå till den som bor kvar.

Vad gör jag om jag ändå vill flytta med mitt barn?

Vill du flytta med ditt barn till en annan ort, men har inte fått barnets andra förälder att godkänna det, måste du ansöka om ensam vårdnad. Med ensam vårdnad har du bestämmanderätt över flytten.

Ibland finns det orsaker som gör att det är i enlighet med ditt barns bästa att det flyttar med dig från hemorten. Det kan röra sig om våld, missbruk eller andra omständigheter som gör det olämpligt för ditt barn att kvarstanna hos den förälder som bor kvar. Det är dock en domstol som slutligen avgör om sådana omständigheter är tillräckliga för att ge den avflyttade föräldern vårdnad och stadigvarande boende om barnet.

Fråga oss gärna

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.

Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.