Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Är vårdnadstvister offentliga

Är vårdnadstvister offentliga

När domen har förkunnats av domstolen blir den en offentlig handling och kan begäras ut från den tingsrätt där målet avgjorts. För att få tillgång till dokumentet behöver man något som kan identifiera fallet, ex målnummer eller någon av parternas personnummer.

Ett undantag är om domen har belagts med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Vårdnadstvister enligt Offentlighetsprincipen

När man talar om förhandlingar i domstol händer det att uttrycket “bakom stängda dörrar” används. Med detta syftar man på huruvida allmänheten och journalister har möjlighet att närvara vid förhandlingen. Huvudregeln enligt lag beträffande förhandlingar som sker i domstol är att de ska vara offentliga. Det innebär att alla har rätt att närvara. Det kan vara en lättnad ifall du vill ha med dig nära och kära som stöttning under processen, men det betyder också att journalister, studenter och allmänheten i övrigt får vara där, utan att du kan förhindra det eller begära att stänga ute en specifik individ.

Offentlighetsprincipen finns reglerad i Tryckfrihetsförordningen, och innebär att det ska vara enkelt för allmänheten att få tillgång till information som rör statens eller kommunens verksamheter. Att veta hur myndigheter dömer i olika mål ingår i denna insyn.

Principen gäller även för vårdnadstvister, vilket kan vara en skrämmande tanke. Att stå i rätten där fokus ligger på ens barn och relationen till den andra föräldern kan i sig innebära en oroande känsla för många. Att dessutom behöva göra det inför främmande människor gör det ännu värre.

Vid vissa tillfällen händer det att förhandlingarna hålls bakom stängda dörrar. Då krävs det att rätten har bestämt att förutsättningar att frångå offentlighetsprincipen föreligger och beslutat om att förhandlingen inte ska vara offentlig. I en rättegång för vårdnadstvist kan sådana situationer till exempel vara att:

  • Förhandlingarna tar upp en omständighet som faller under sekretess.
  • Dina eller den andra förälderns ekonomiska eller personliga förhållanden tas upp.
  • Rätten ska förhöra ditt barn eller annan person under 15 år.

Det är alltså ganska vanligt att delar av förhandlingarna i vårdnadstvist sker bakom stängda dörrar, eftersom i vart fall de två förstnämnda situationerna är vanligt förekommande. Du kan också vara trygg med att det som diskuterats medan dörrarna varit stängda kommer fortsätta behandlas på samma sätt, dvs att uppgifterna kommer att vara fortsatt sekretessbelagda även efter förhandlingarna avslutas.

Det är ovanligt att barn hörs i domstol, men ifall ett barn ska förhöras så ska det ske bakom stängda dörrar enligt Rättegångsbalken.

Vårdnadstvister är oftast offentliga. Det beror på att man anser att ni själva har valt att låta rätten hantera er tvist i stället för att lösa tvisten er emellan. Även om det inte stämmer i alla situationer, eftersom du inte kan styra över den andra förälderns samarbetsvilja. Ni som föräldrar har dock möjlighet att begära att det ska vara bakom stängda dörrar. I en sådan situation är det bra att du tar hjälp av ditt ombud som kan framställa din begäran. Rätten beslutar sällan om “stängda dörrar” utan en sådan begäran och beviljar din begäran endast om de anser att det finns grund för den.

Är vårdnadstvister en offentlig handling?

Ja. När domen har förkunnats av domstolen blir den en offentlig handling och kan begäras ut från den tingsrätt där målet avgjorts. För att få tillgång till dokumentet behöver man något som kan identifiera fallet, t ex målnummer eller någon av parternas personnummer.

Är min skilsmässa en offentlig handling?

Ja, när tingsrätten har registrerat er skilsmässa är den en offentlig handling.

Vi kan hjälpa dig

Vi på Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.

Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.