Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vårdnadstvist som pappa eller mamma

Vårdnadstvist som pappa eller mamma

Vid en vårdnadstvist utgår domstolen inte från om det är mamman eller pappan som är bäst lämpad, enbart baserad på könstillhörighet. Domstolens bedömning huruvida vårdnaden ska tilldömas den ena föräldern eller gemensamt grundar sig på vad som är bäst för barnet. Historiskt har kraven på samarbete och kommunikation för gemensam vårdnad varit hög, finns inte ett samarbete eller kommunikation har det varit en stor grund till att besluta ett en förälder ensamt ska utöva vårdnaden om barnet. Tyngdpunkten på samarbete och kommunikation har dock minskat de senare åren och lagstiftningen har per 1/1 2021 på så sätt att domstolen särskilt ska ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Samarbetsförmågan har sålunda blivit mindre viktig, istället är det hur barnet påverkas som har blivit det stora fokuset.

Sammanfattningsvis så ska könstillhörighet inte påverka vem av föräldrarna som är mest lämpad som vårdnadshavare, det ska baseras på helt andra grunder. Upplever du att domstolen beslutet till din nackdel enbart baserat på att du är mamma eller pappa, finns möjlighet att överklaga, något Verahills kunniga processjurister kan hjälpa till med. Kom ihåg, ett barn behöver och har laglig rätt, till båda sina föräldrar.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Vad du kan göra i en vårdnadstvist där den andra föräldern inte talar sanning

I vårdnadstvister finns inga exakta rätta svar eller absoluta sanningar, avseende hur målet kommer avslutas eller vad domstolen kommer döma. Målet i många vårdnadstvister är att se till att föräldrarna kommer överens kring barnet. Ibland gör inte föräldrar det och domstolen måste avgöra målet. Vid dessa tillfällen är det tyvärr förekommande att föräldrar ljuger om varandra för att själva framstå som bättre. Om den andra föräldern till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser. Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien. Om den andra föräldern ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hen dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut. Oftast vittnar inte parterna under ed under en vårdnadstvist, men ibland förekommer det.

Mamman och pappan har lika stora möjligheter att få vårdnaden om barnet

Barnets bästa sätts alltid i fokus, och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är också något som domstolen har som utgångspunkt. Man lägger även stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det är viktigt att visa att man som förälder är engagerad i sitt barns framtid. Om rätten anser att det finns olösta konflikter mellan föräldrarna som gör att samarbetet kring barnet fungerar dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad. Därför är det alltid bäst att ta tag i en konflikt tidigt i stället för att bara hoppas att allt ordnar sig längre fram. Nedan kommer vi att gå igenom vilka rättigheter du som pappa har vid en vårdnadstvist samt vad du kan göra om du anser att den mamman talar osanning.

Rättigheter för en pappa i en vårdnadstvist

I Sverige är det generellt sett ovanligt med ensam vårdnad, oavsett om det gäller för mamman eller för pappan. Detta beror på att huvudregeln är att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och att det krävs särskilda skäl för att en förälder ska få ensam vårdnad.

Är du och barnets mamma gifta när barnet föds så anses du automatiskt som pappa till barnet enligt Föräldrabalken. Är ni inte gifta så blir ditt faderskap fastställt hos socialnämnden eller via ett domstolsbeslut.

Som pappa har du, precis som mamman, mestadels skyldigheter gentemot ditt barn, men också några rättigheter som kan vara bra att känna till om du och mamman inte är överens. Med skyldigheter menas att ett barn alltid har rätt till sina föräldrar, medan du som förälder aldrig har rätt till ditt barn. Det innebär att domstolen alltid kommer döma efter det som är bäst för barnet och inte det som är bäst för dig som förälder.

Några exempel på dina rättigheter är:

- Om du och mamman inte är överens om barnets boende och umgänge med dig har du rätt att få det prövat av rätten.

- Om du anser att du bör ha ensam vårdnad om barnet har du rätt att ansöka om det.

- Om mamman för närvarande har ensam vårdnad kan du som pappa ansöka om att få gemensam vårdnad.

Vad du kan göra i en vårdnadstvist där mamman inte talar sanning

Tyvärr är det vanligt att föräldrar ljuger om varandra i en vårdnadstvist för att själva framstå som bättre. Om mamman till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser.

Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt egentligen ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien.

Om mamman ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hon dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut.

Kan man få ensam vårdnad som pappa?

I Sverige är det generellt sett ovanligt med ensam vårdnad, oavsett om det gäller för mamman eller för pappan. Detta beror på att huvudregeln är att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och att det krävs särskilda skäl för att en förälder ska få ensam vårdnad.

Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller om föräldrarna inte kan samarbeta och kommunicera på ett sätt som tillförsäkrar barnet alla de rättigheter som barnet har enligt föräldrabalken, kan den gemensamma vårdnaden upplösas av tingsrätten. Om föräldrar är överens kan föräldrarna be om hjälp hos familjerätten. Om föräldrarna inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan såväl interimistiskt (tillfälligt) och slutligt i dom och då behöver du hjälp av en jurist specialiserad inom familjerätt.

Min erfarenhet är att det ofta krävs att det kan bevisas i domstolen att någon konkret åtgärd avseende barnet hindrats på grund av föräldrarnas gemensamma vårdnad eller att konflikten mellan föräldrarna är omfattande och påverkar barnet. Kraven på samarbete och kommunikation för gemensam vårdnad har dock minskat de senare åren och lagstiftningen har ändrats i juli 2021 eftersom vårdnadstvisterna ökat. Av 6 kap. 5 § föräldrabalken framgår sedan 1 juli 2021 att tingsrätten ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Samarbetsförmågan har sålunda blivit mindre viktig, istället är det hur barnet påverkas. Det är barnets bästa som ska vara avgörande vid domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Så kan vi hjälpa dig

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig. Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där du kan berätta mer om din situation. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.