Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vårdnadstvist i tingsrätten, så här går det till

Vårdnadstvist i tingsrätten, så här går det till

En regelrätt vårdnadstvist uppstår när du eller den andra föräldern lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. En sådan stämningsansökan kan innehålla yrkanden som rör vårdnad, boende eller umgänge med barn. Men även frågor avseende underhållsbidrag.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

En stämningsansökan ska upprättas skriftligen och även innehålla rättsliga grunder, sakomständigheter i ditt ärende samt eventuell bevisning. Att ansöka om stämning angående barns vårdnad, boende och umgänge i svensk domstol kostar 900 kr, först efter den betalningen kan din ansökan börja handläggas. Som du förstår är processen kring barns vårdnad, boende och umgänge relativt svår att genomföra utan ett ombud. Domstolen är neutral i sin roll och kan inte hjälpa dig på vägen i att förstå yrkanden eller att upprätta yttranden. Vanligtvis företräds därför parter i mål om barns vårdnad, boende och umgänge av ett kunnigt juridiskt ombud.

Den andra parten i målet tar del av din stämningsansökan och upprättar ett svaromål som lämnas in till tingsrätten. I svaromålet ska den andra parten inge sin inställning till dina yrkanden samt framställa eventuella egna yrkanden. Den som stämmer in till tingsrätten kallas för kärande och den som är motpart i målet kallas för svarande.

Muntlig förberedelse

Efter att parterna lämnat in stämning respektive svaromål är processen vid domstolen igång och tingsrätten kallar er till en så kallad muntlig förberedelse. Där ska båda föräldrarna närvara tillsammans med sina juridiska ombud och sammanträdet leds av en domare.

Ett av rättens mål med den muntliga förberedelsen är att få er att komma överens om en tillfällig lösning tills dess att vårdnadstvisten är löst. Kan ni inte komma överens om detta kan domstolen besluta om hur barnets boende, umgänge och vårdnad ska se ut fram till att målet är slutligt avgjort. En muntlig förberedelse är mer informell än en huvudförhandling och genomförs i regel i mindre sammanträdesrum på tingsrätten.

Tvistens fortsatta handläggning

Tingsrätten beslutar sedan om den fortsatta handläggningen av tvisten. Du får möjlighet att framföra dina egna önskemål om den fortsatta handläggningen, till exempel om du önskar att socialnämnden ska genomföra en utredning eller vill genomföra medling med den andra föräldern.

Huvudförhandling

Målet avgörs slutligen i en sk. huvudförhandling. Innan huvudförhandlingen har båda parter haft möjlighet att inkomma med slutlig bevisuppgift. Bevisuppgiften kan innehålla såväl skriftlig som muntlig bevisning, Den muntliga bevisningen består i huvudsak av partsförhör med part samt förhör med vittnen. Förhandlingen kan vara både en, två och tre dagar lång och inleds med yrkanden, grunder samt en beskrivning av sakomständigheterna i målet. Huvudförhandlingen är mer formell än den muntliga förberedelsen och genomförs i en förhandlingssal på tingsrätten.

Dom

När huvudförhandlingen är avslutad är det dags för domstolen att överlägga. Det sker utan att du eller den andra föräldern får närvara och ni får sedan meddelande om domen. I domen framkommer vilket beslut domstolen har fattat och varför (så kallat domskäl).

Är du inte nöjd med domen kan du välja att överklaga beslutet. Din överklagan måste skickas in inom tre veckor från den dagen du mottog beslutet och ditt ärende tas upp i hovrätten om du blir beviljad ett så kallat prövningstillstånd.

Du kan bli beviljad prövningstillstånd om det antingen finns anledning till att tvivla på tingsrättens dom eller om en omprövning av din vårdnadstvist kan betydelse för domar framtida tvister.

Alla vårdnadstvister är unika, och detta är en översiktlig förklaring på hur en vårdnadstvist i tingsrätten går till.

Vi på Verahill kan hjälpa dig!

Om du behöver vägledning eller har frågor gällande vårdnadstvister finns vi på Verahill här för dig! Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.