Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Vårdnadstvist
 4. Vad menas med en olämplig vårdnadshavare

Vad menas med en olämplig vårdnadshavare

Huvudregeln i Sverige är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Detta innebär att det inte räcker med att du tycker att ditt barn har en för oengagerad förälder eller själv anser att den andra föräldern är olämplig.

För att domstolen ska konstatera att en förälder är olämplig som vårdnadshavare krävs allvarliga missförhållanden. Rätten bedömer varje enskilt fall och samlar in mycket information och bevismaterial innan de kan besluta om en förälder kan anses som en olämplig vårdnadshavare.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Olämplig som vårdnadshavare

Domstolen kommer alltid ha barnets bästa som utgångspunkt när de fattar beslut i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. En lämplig vårdnadshavare enligt lagstiftningen kan ge sitt barn ett tryggt och stabilt liv samt en god fostran.

Det finns ingen direkt definition på vad som är en olämplig vårdnadshavare, men rätten lägger extra stor vikt vid vissa faktorer som är extra betydelsefulla vid frågor om barnets vårdnad:

 • Om föräldern har ett missbruk av till exempel alkohol, droger eller lider av allvarlig psykisk sjukdom som går ut över barnet.
 • Om föräldern utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld.
 • Om föräldern lever i en miljö som kan vara riskfylld för barnet.
 • Om föräldern inte tar hand om barnet vad gäller känslomässig anknytning, vägledning, gränssättning och därmed brister i sin omsorg om barnet.
 • Om föräldern tidigare har fört bort eller hållit kvar barnet olovligen eller om det finns en risk för att detta ska hända. 

Missbruk av alkohol eller droger

Gällande alkohol finns det ingen definition på vad som anses som missbruk. När det kommer till narkotika kan man konstatera att allt bruk anses som missbruk.

Övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld

Definitionen på ett övergrepp är att en person utsätts för hot eller våld. Exempel på övergrepp som kan komma att nämnas i vårdnadstvister:

 • Misshandel.
 • Ofredande.
 • Våldtäkt.
 • Sexuellt ofredande.
 • Sexuellt övergrepp.
 • Olaga hot.
 • Olaga tvång.

Övergreppen behöver inte vara riktade mot barnet för att vara relevanta. Utsätts du eller någon annan familjemedlem kommer rätten ta det på stort allvar då barnet far illa av att bevittna eller leva i en sådan miljö.

Riskfylld miljö

Vad som är en riskfylld miljö har ingen tydlig definition, men en riskfaktor i detta sammanhang kan vara något som kan kopplas till en skadlig situation eller förhållande.

Bristande omsorg

Bristande omsorg innebär att en förälder försummar barnet. Det kan innebära att föräldern inte har något intresse av barnets välmående eller förekommande under umgängestiden. Att barnets behov av känslomässig anknytning eller att barnets grundläggande behov inte uppfylls. Exempel på grundläggande behov är mat, hygien och kläder.

Olovligen föra bort eller hålla kvar barnet

Om den andra föräldern olovligen för bort eller håller kvar barnet kan det anses som egenmäktighet med barn. Det är ett brott och man kan bli dömd för egenmäktighet med barn även om man är vårdnadshavare för barnet i fråga. Om det finns en risk för olovligt bortförande av barnet utanför Sverige gränser ses det som extra allvarligt. I de situationerna kan vissa internationella lagar vara till hjälp för att återföra barnet till Sverige, men det finns stora risker med ett bortförande. Till exempel om barnet förts bort till ett land som inte är förbunden till dessa internationella konventioner. Då har Sverige mycket små möjligheter att få hjälp av landets myndighet att leta upp och återföra barnet hem igen.

Fråga oss gärna

Är du orolig och anser att ditt barns andra förälder är en olämplig vårdnadshavare får du gärna höra av dig till oss. Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där vi går igenom din situation. Vill du sedan gå vidare så arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.