Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Jämkning vid bodelning

I samband med en skilsmässa ska en bodelning genomföras. Vid bodelning ska er gemensamma egendom, giftorättsgodset, enligt huvudregeln delas lika mellan er. Skulle det vara så att du är i en sådan situation att det kan anses orimligt att du ska ge hälften av tillgångarna till din före detta make/maka kan rätten besluta att bodelningen ska jämkas och du får då behålla mer av ditt giftorättsgods.

Detta kallas för skevdelning och görs endast i undantagsfall. Det kan vara att du är försatt i konkurs när bodelningen ska utföras eller om rätten anser att det finns andra särskilda skäl till att giftorättsgodset inte ska delas lika. Nedan kommer vi att gå igenom vilka krav som ställs för att en jämkning eventuellt ska kunna genomföras samt andra omständigheter som kan påverka.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Krav för att en jämkning ska ske

För att en jämkning eventuellt ska kunna ske måste det ses orimligt att giftorättsgodset ska delas lika. Det finns tre faktorer som är avgörande i om en jämkning ses som ett alternativ:

  • Era ekonomiska förhållanden.
  • Hur länge ni har varit gifta.
  • Övriga omständigheter.

Era ekonomiska förhållanden

När era ekonomiska förhållanden ska bedömas är det många olika faktorer som spelar in. Man undersöker dina möjligheter till försörjning efter att äktenskapet har avslutats och tar då hänsyn till hur den ekonomiska situationen ser ut när era tillgångar ska värderas. Man tittar också på vilken typ av tillgångar och skulder som finns. En annan faktor som undersöks är hur du har hanterat din ekonomi tidigare under äktenskapet.

Hur länge ni har varit gifta

Detta är den faktor som spelar störst roll när rätten ska fatta beslut om jämkning. När det kommer till äktenskapets längd beräknar man bodelningen efter den så kallade giftorättstrappan. Den existerar för att en person med lite pengar inte ska kunna gifta sig med någon mer förmögen under en kortare period för att kunna få hälften av den personens giftorättsgods.

Har ni varit gifta i kort tid kan bodelningen därför se annorlunda ut. Som ett kort äktenskap räknas ett äktenskap som varat under mindre än fem år. Det är viktigt att veta att om ni var sambor som sedan ingick äktenskap med varandra räknas denna tid också in. Blev ni till exempel sambor 2017, gifter er 2021 och skickar in er ansökan om äktenskapsskillnad 2023 anses det inte som ett kort äktenskap, eftersom ni varit sambo en tid innan ni gifte er.

Om äktenskapet, inklusive er tid som sambor, till exempel varade i två år ska enligt giftorättstrappan 2/5 av era gemensamma tillgångar delas lika. 1/5 för ett år, 3/5 för tre år o s v. Om tiden som gifta inklusive sambotid är kortare än ett år så räknar man i stället månadsvis, och en månad blir då 1/60 då 60 månader är detsamma som fem år.

De andra faktorerna är också av betydelse och en jämkning kan vara möjlig även om ni varit gifta under kort tid om övriga omständigheter är avgörande i just ditt fall.

Övriga omständigheter

Skulle det vara så att omständigheterna i övrigt gör det orimligt att dela enligt huvudregeln kan beslut om jämkning tas. Här ser man på faktorer som inte rör ekonomin, och det kan vara:

  1. Om någon av er har ensam vårdnad om barn.
    Har du ensam vårdnad om ditt barn räknas det in, då barnets bästa alltid sätts först. Skulle en delning enligt huvudregeln påverka barnets livssituation negativt tas detta med i beräkningen.

  2. Hälsotillstånd.
    Fysiska eller psykiska omständigheter som påverkar.

Jämkningens omfattning avgörs av de faktorer som har gjort att det anses nödvändigt. Det blir inte alltid 100% rättvist efter en jämkning, utan syftet är att delningen inte ska bli orättvis.

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor om jämkning vid en bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning där du kan berätta om din situation. Om du sedan vill ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.