Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vad krävs för att förlora vårdnaden

Vad krävs för att förlora vårdnaden

Att “förlora” vårdnaden om sitt barn innebär att det blir den andra föräldern som är ensam vårdnadshavare. Den föräldern som förlorar vårdnaden har inte längre någon beslutsrätt i frågor som rör barnets personliga förhållanden. Exempel på frågor som den som förlorar vårdnaden inte kan styra över är sjukvård, vart barnet ska gå i skolan och passansökan.

Huvudregeln i Sverige är att barnets bästa sätts i första rummet - och att det oftast innebär att föräldrarna har gemensam vårdnad. Om gemensam vårdnad inte är för barnets bästa utifrån er specifika situation, finns det ett särskilt skäl till detta och domstolen beslutar då att den ena föräldern ensamt ska utöva vårdnaden om barnet. Det är viktigt att ha i åtanke att domstolen alltid kommer sätta ert barn först och inte ta hänsyn till vad som känns mest rättvist eller bra för er föräldrar.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Skäl till att en förälder får ensam vårdnad

Det krävs särskilda skäl för att en förälder inte längre bör vara vårdnadshavare om sitt barn. De särskilda skälen framkommer vid en genomgång av praxis från domstolarna:
- Föräldrarna har grava samarbetssvårigheter avseende barnet
- En förälder utövar sk. umgängessabotage och underlåter att följa överenskommelser avseende byte av boende vecka eller utlämnande till umgängesförälder
- Det finns en risk att den ena föräldern olovligt bortför barnet utanför Sveriges gränser
- Det finns risk för att barnet far illa hos den ena föräldern utifrån våld, missbruk eller psykisk ohälsa.

Samarbetssvårigheter

För att ni ska kunna ta väl hand om ert barn krävs samarbete. Finns det en svår konflikt mellan dig och den andra föräldern som går ut över barnets välmående och välbefinnande kan det vara en anledning till att upplösa den gemensamma vårdnaden. Frågor som rör barnet måste kunna lösas under en rimlig tid, och konflikter eller kommunikationssvårigheter ska aldrig gå ut över barnet. Rätten tar särskild hänsyn till om konflikten och svårigheterna mellan er har uppstått på grund av hot eller våld.

Umgängessabotage

Umgängessabotage innebär att en av er aktivt försöker hindra barnet från att träffa den andra föräldern upprepade gånger. Umgängessabotage kan ske på flera olika sätt:
- En av er baktalar den andra och manipulerar barnets känslor så pass att barnet inte längre vill ha något umgänge med den andra föräldern.
- En av er medvetet planerar in aktiviteter under den andras umgängestid.
- En av er upprepade gånger påstår att barnet har blivit sjukt.
- En av er åker iväg på en resa utan den andres medgivande.

Risk för olovligt bortförande

Det blir allt vanligare att denna omständighet ligger till grund för att en förälder får ensam vårdnad. Sverige är konventionsstat till flera internationella konventioner vilket möjliggör för Sverige att få hjälp med att återföra ett barn som olovligen förts bort till ett annat land, men detta är en svår och komplicerad process. Dessutom finns det flera länder som inte är förbundna till de internationella konventioner som styr dessa frågor. I en sådan situation är det mycket svårt för föräldern i Sverige att återföra sitt barn hit. Det är därför en mycket allvarlig omständighet och det är vanligt att tingsrätten beslutar om ensam vårdnad utifrån risken för bortförande.

Barnet far illa

I vissa situationer ska ett barn inte vårdas av en person som är uppenbart olämplig och saknar föräldraförmåga. Den bristen i förmågan kan bestå av att barnet bevittnar eller utsätts för våld i hemmet, såväl som hot. Att vårdnadshavaren har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa. Domstolarna gör en bedömning utifrån varje enskilt fall, men det är relativt vanligt att domstolen dömer till ensam vårdnad till den andre föräldern, om någon av dessa delar kan bevisas.

Vi kan hjälpa dig!

Vi på Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.