Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Framtidsfullmakt

Nya bestämmelser för framtidsfullmakt hos Lantmäteriet vid fastighetsåtgärder

Som många uppmärksammat pågår sedan en tid en diskussion kring framtidsfullmakten som juridisk hantering när man vidtar åtgärder för sin fastighet. Frågan är uppmärksammad i media, hos pensionärsorganisationerna SPF och PRO, banker, mäklare och andra som i sin verksamhet hjälper människor med information och/eller privatekonomi.

En bild av två kvinnor i en soffa som tar en selfie

Om framtidsfullmakt hos Lantmäteriet vid fastighetsåtgärder/försäljning fastighet

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft 2017 och innebär att man via en framtidsfullmakt kan ge en person som man litar på möjligheten att träda in i ens ställe den dag man p g a t ex sjukdom inte längre kan ta hand om sin ekonomi på egen hand. Många har nyttjat möjligheten eftersom det känns tryggt att någon nära som till exempel maken, makan, sambon eller barnen kan sälja fastigheten man bor i om sjukdomen gör att behovet förändras, och istället köpa något lämpligare.

Lantmäteriets nya tolkning

Trots att lagen tillämpats i sex år och framtidsfullmakten är ett giltigt avtal har Lantmäteriet under tidig vår 2023 gjort en omtolkning av lagen. Lantmäteriet ser nu makar, sambor och barn som jäviga för varandra och vid jäv godkänns inte lagfart för en ny köpare till fastigheten om någon av ovan agerat i egenskap av fullmaktshavare vid försäljningen. Därmed kan ingen försäljning göras, trots laglig framtidsfullmakt.

I vilken situation gäller förändringen

Diskussionen gäller endast försäljning av fastigheter och träffar idag inte bostadsrätter eller hyresrätter och påverkar endast fullmakter som givits till makar, sambor eller barn som samtidigt antingen äger en del av samma fastighet eller har fastigheten som sin bostad.

Hur kan du gå vidare

Rekommendationen till dig som befinner dig i ett sådan situation är i dagsläget att
1. välja annan fullmaktshavare än maka/make/sambo/barn vid fastighetsaffärer (kräver en ny fullmakt) eller
2. anlita en utomstående god man förordnad för den specifika rättshandlingen, d v s försäljningen av fastigheten (kräver ej ny fullmakt då möjligheten finns i lagen)


För den som väljer alternativ 1 och skriver inbördes fullmakter är det här viktigt att makarna/samborna inte väljer samma utomstående person då risken är stor att den personen kan anses jävig om båda makar/sambor skulle insjukna under bådas livstid.

Hur skaffar man en god man för ett tillfälligt uppdrag

Ansökan om god man kan göras via överförmyndarnämnden i din kommun alternativt skickas direkt till tingsrätten där personen som behöver god man bor enligt folkbokföringen. Här kan du läsa mer.

Kommer Lantmäteriets tolkning att kvarstå?

Frågan är högaktuell och Sveriges pensionärsorganisationer SPF och PRO lyfte den 20 juni frågan i en artikel av Johan Hellekant, Svd. Enligt artikeln säger Jennie Nilsson, gruppledare för Socialdemokraterna i civilutskottet i en kommentar att:

– Det finns problem med framtidsfullmakter som måste adresseras. Vi kommer i riksdagen lyfta denna fråga och hur de får användas för att skydda inte minst äldre. 

Frågan är således under bearbetning och Verahill följer utvecklingen och även de aktuella fullmaktsärenden som pågår. I takt med att vi vet mer kommer sidan att uppdateras. Här hittar du information i frågan hos Lantmäteriet.

Läs gärna våra exempel - kanske känner du igen dig

Exempel 1 Anna och Ricard

Anna och Richard är gifta och bor i en härlig villa som Ricard äger.

Ricard är några år äldre och har därför skrivit en framtidsfullmakt där Anna är fullmaktshavare så att hon - om det kommer en dag då Richard inte längre kan hantera sin ekonomi på samma trygga sätt som idag - kan fatta ekonomiska beslut åt dem båda. En tanke de har är att man kanske vill sälja villan och istället köpa en mer praktisk bostadsrätt.

En bild av en nyckelknippa som hänger på en krok

Exempel 2 Ramon och Sara

Ramon och Sara är sambor och bor i en villa. De har också ett mysigt  sommarhus som de båda äger.

Båda har skrivit en framtidsfullmakt till varandra (inbördes fullmakt) för att vara beredda om någon av dem skulle hamna i en situation där de inte kan ta hand om sin ekonomi. Om något skulle hända den andre så är det svårt att hinna med sommarhuset och de har inga barn som kan ställa upp. Att den andre då ska kunna sälja sommarhuset är en förutsättning för att livet ska gå ihop. Det är de överens om. 

En bild på hus i somrig miljö

Exempel 3 Jasmine, Heinz och dottern Margarete

Jasmine och Heinz gifte sig 1963 och  köpte för länge sedan en villa där även dottern Margarete växte upp. Nu börjar föräldrarna bli till åren och eftersom Margarete är den som oftast tar hand om både dem och huset har de sett till att hon har en framtidsfullmakt för att kunna ta över de ekonomiska frågorna när det blir för svårt. Medan de har bott i samma hus genom hela livet har Margarete gjort många bostadsaffärer och är van att prata med både banken och mäklare. Hon är helt klart den som känner både dem, huset och marknaden bäst och de är glada och lättade över att de verkligen kom iväg till juristen och skrev den där fullmakten som är så viktig.

En bild på en kvinna som skriver på ett testamente

Alla par i våra exempel rekommenderas att se över sin fullmakt

Det första paret har inget samägande men eftersom Ricards hus är deras gemensamma bostad så träffas det av jävsreglerna. För par 2 uppstår en intressekonflikt i och med att både huset och sommarhuset ägs tillsammans. För par 3 finns ingen intressekonflikt så länge som endast en av föräldrarnas insjuknat. Om däremot båda föräldrarna blir sjuka så anses Margarete jävig eftersom hon då företräder två personer som kan ha krockande intressen med varandra i och med deras samägande i villan.

Trots att Lagen om framtidsfullmakt stiftades 2017 har Lantmäteriet under våren 2023 gjort en tolkning av den som leder till att göra, sambor och barn är jäviga för varandra när det kommer till fastighetsåtgärder såsom försäljning, inteckning eller upplåtelse av nyttjanderätter.

Vad är jäv?

Jäv är en rättslig eller beslutsmässig situation där en person kan tänkas vara partisk, alternativt att det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för personers opartiskhet. En jävig person får inte delta i beslutet i en fråga. Ibland inte ens i förberedelsen för frågan. För att det ska uppfattas som jäv krävs också att det finns verkliga skäl att misstänka partiskhet.

Det finns två anledningar till att man vill förebygga jäv. Dels vill man förhindra att någon påverkan ett beslut/en dom på ett otillbörligt sätt, dels vill man förebygga misstankar om att ett beslut inte tagits på sakliga grunder.

Lantmäteriets tolkning

Vid jäv kommer Lantmäteriet agera och man kommer inte att godkänna lagfart för en ny köpare till fastigheten. Därmed kan ingen försäljning göras, trots laglig framtidsfullmakt. Befinner du dig i samma sitter som par 1, 2 eller 3 kan du se förslag på hur man löser detta under rubriken "Hur kan du gå vidare" lite längre upp på sidan.

Varför reagerar Lantmäteriet?

I lagstiftningen anges att jäv kring framtidsfullmakter förutsätter att fullmaktshavaren antingen är motpart till fullmaktsgivaren eller ”kan ha motstridiga intressen”. Det är detta sista – möjliga motstridiga intressen – som Lantmäteriet nu har börjat tolka ”objektivt” vilket sätter många framtidsfullmakter ur spel när det kommer till just fastighetsåtgärder.

Våra tjänster

En bild på en kvinna som sitter högst upp på en bergstopp