Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

God man för tillfälligt uppdrag

En god man med ett tillfälligt uppdrag kan exempelvis utses i en situation då en fullmaktshavare bedöms jävig att utföra en viss åtgärd för fullmaktsgivarens räkning (exempelvis sälja en fastighet).

Hur skaffar man en god man för ett tillfälligt uppdrag?

Fullmaktshavaren kan via överförmyndaren i den kommun där fullmaktsgivaren är folkbokförd begära att en god man för ett tillfälligt uppdrag ska utses.

Vissa kommuner har blanketter på sin hemsida som kan användas. Det går dock lika bra att skicka brev eller e-post till överförmyndaren och förklara situationen och anledningen till att en god man med ett tillfälligt uppdrag behöver utses. Det är också viktigt att ange namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. En kopia av framtidsfullmakten bör också bifogas.

Om fullmaktshavaren har förslag på en person som bedöms lämplig som tillfällig god man kan förslaget lämnas tillsammans med ovan nämnd information.

Överförmyndaren gör sedan en bedömning kring situationen, utreder vem som kan vara lämplig som god man för det tillfälliga uppdraget och utser personen ifråga.

Varför behövs en god man med ett tillfälligt uppdrag?

En god man med ett tillfälligt uppdrag kan exempelvis utses i en situation då en fullmaktshavare bedöms jävig att utföra en viss åtgärd för fullmaktsgivarens räkning (exempelvis sälja en fastighet).

Hur lång tid tar det att få en god man med ett tillfälligt uppdrag utsedd?

Då tidsåtgången är beroende av tillgången till gode män i respektive kommun kan tiden variera. Att ta på sig ett uppdrag som god man är frivilligt och tillgången till gode män ser olika ut i olika kommuner. Vänd dig till den kommun där fullmaktsgivaren är folkbokförd för att få närmare information om hur situationen ser ut i den specifika kommunen.

Vad kostar det?

Ett uppdrag som god man är i grunden av ideell karaktär men gode mannen har rätt till ett skäligt arvode. Överförmyndaren beslutar om arvodet och dess storlek som varierar beroende av uppdragets omfattning och tidsåtgång. Gode mannen redovisar till överförmyndaren vilka åtgärder som utförts samt tidsåtgången. Vid tillfälliga godmanskap beslutar ofta överförmyndaren om ett timarvode utifrån riktlinjer framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ett riktmärke för att exempelvis vara behjälplig med att sälja en fastighet med hjälp av mäklare är 200-300 kronor per timme (Cirkulär 22:31, 2022-10-20, SKR).

Gode mannens arvode betalas vanligtvis av fullmaktsgivarens egna tillgångar. Om fullmaktsgivaren har väldigt låga inkomster och tillgångar i övrigt kan kommunen betala arvodet efter beslut från överförmyndaren.

Vad får en god man med tillfälligt uppdrag göra?

En god man får vidta åtgärder som ingår i uppdraget. Vad uppdraget innefattar framgår av godmansförordnandet som överförmyndaren utfärdar. Ett exempel kan vara: “Bevaka huvudmannens rätt vid försäljning av fastigheten Göteborg Duvan 3 samt därmed sammanhängande rättshandlingar”.

Alla övriga åtgärder som framtidsfullmakten innefattar sköts av fullmaktshavaren parallellt med att det tillfälliga godmanskapet pågår.

När upphör uppdraget som god man med tillfälligt uppdrag?

När gode mannen anser att det tillfälliga uppdraget är slutfört kontaktar denne överförmyndaren som fattar beslut om upphörande.

Våra tjänster

En bild på en kvinna som sitter högst upp på en bergstopp