Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Arvstvist

När en nära och kär person gått bort fylls tillvaron av känslor. Samtidigt måste praktiska saker hanteras, t ex detaljer kring arvet. Frågor uppstår och det är inte alltid man ser saker på samma sätt. Juristen kan hjälpa till i förebyggande syfte, men också om det gått så långt att man hamnat i en tvist.

  • Vad innebär testamentet för min del?
  • Är testamentet giltigt?
  • Är det verkligen rätt att jag går arvlös?
  • Varför finns viss egendom inte kvar?

 

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande vår ordinarie taxa för 2024 om 2 250 kr / timme.

Möt Linnea Andersson, en av Verahills jurister i arvstvister

”Ofta är det bra att i ett tidigt skede efter ett dödsfall ta kontakt med ett juridiskt ombud för vägledning, utan att det för den delen behöver innebära att man ska gå vidare in i en tvist. På så vis kan jag som jurist hantera problemställningen på tidigt stadium, innan eventuella ytterligare problem uppstår, och informera klienten om de förutsättningar som finns för att vinna framgång i ärendet."

 

Linnea har många års erfarenhet av att företräda klienter vid frågor kring arv. Många av hennes tidigare klienter har sagt att det var skönt att tidigt få prata med henne om sin situation och reda ut läget. Det gav dem en förståelse för reglerna, hur man ska agera för att inte göra fel och vilka saker man ska fokusera på. Linnea har med sitt lugn, sin kompetens och sitt förtroendeingivande sätt verkligen varit ett stöd för dem i en jobbig situation, där sorgen efter en nära anhörig ständigt varit närvarande.

Som jurist är det viktigt att man lyssnar på sin klient och ger de bästa råden utifrån varje unik situation. Man försöker alltid att i första hand nå en överenskommelse mellan alla inblandade. Allt för att undvika en långdragen tvist.  

“ Mitt råd är att tidigt ta kontakt med en jurist för att reda ut frågetecken utifrån just ditt perspektiv och din rätt. Den som får uppdraget att förrätta bouppteckningen och arvskiftet har ofta uppgiften att förhålla sig neutral, vilket gör att hen aldrig kan svara på frågor om vad som är rätt eller bäst för just dig. Det vet vi att många missar, och efteråt känner en besvikelse över.

- Jag skulle ha ta tagit kontakt med dig innan jag skrev under, säger många. Det hade verkligen varit värt det.“

 

Kontakta Linnea Andersson

Rättigheter som arvinge 

Som arvinge till en avliden person kan det vara svårt att ha koll på sina rättigheter. Det kan t ex handla om vad du eller andra arvingar har rätt att göra i dödsboet, eller insikten om att den avlidne försökt göra dig arvlös. Det kan även dyka upp frågor kring gåvor från den avlidne före dödsfallet, märkliga överföringar av egendom eller hur man ska tolka innebörden av testamentet.Ibland kan en tvist uppstå för att dödsbodelägarna är oense om vilket lands lag ska tillämpas. Dessa frågor uppstår om den avlidne före dödsfallet var bosatt i utlandet eller hade dubbla medborgarskap och en part i tvisten gynnas av lagreglerna i utlandet.   

Vi kan hjälpa dig med många delar: klander av testamente, undersöka om det skett laglottskränkning och kräva din rätt, eller se om efterlevande har minskat tillgångarna i boet och återgång ska ske, så att du får ut ditt rätta arv. För det fall det uppstår en tvist kring huruvida utländsk arvslag ska tillämpas kan våra experter i internationell rätt vara behjälpliga.

På Verahill arbetar vi dagligen inom arvsrätten. Vi upprättar bouppteckningar, arvskiften, testamenten, samboavtal och äktenskapsförord och har god kompetens i de rättsliga följder de juridiska handlingarna kan få vid en arvstvist. För oss är det viktigt att du får ett ombud som för just din talan och förser dig med viktig och väsentlig information utifrån dina egna önskemål och behov. Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för dig! 

Vanliga frågor

Efter att en nära anhörig gått bort kan flera olika slags tvister uppstå. Det kan handla om dödsboets förvaltning, till exempel vad man som dödsbodelägare får göra i ett dödsbo. Det är inte heller ovanligt att den avlidnas testamente är svårtolkat eller att testamentets giltighet ifrågasätts. Även värdering av dödsboets tillgångar, gåvor och förskott på arv som givits innan dödsfallet och frågan om vem som ska ärva viss egendom kan resultera i bråk.  
Den jurist som anlitats för att hjälpa till med bouppteckning och arvskifte ska vara neutral och kan inte ge någon av arvingarna personlig rådgivning. Vi på Verahill Familjejuridik kan företräda dig vid till exempel en bouppteckning eller under ett arvskifte, även om dödsboet utreds av en boutredningsman.   
Ni måste inte vara osams för att det ska vara en god idé att anlita ett ombud som företräder dig och ger dig råd om vad som är bäst för dig. Att ta hjälp av ett kunnigt ombud handlar snarare om att ta reda på vad du har rätt till och att minska risken för rättsförlust. Med ett ombud vid din sida värnas dina rättigheter genom hela processen och du kan vara trygg med att inga viktiga juridiska frågor missats i samband med utredningen av dödsboet och fördelning av arvet. 

Det är viktigt att ni tar kontakt med våra experter i internationell rätt i ett tidigt skede. För det fall den avlidne har haft dubbla medborgarskap eller var bosatt i utlandet när denne avled kan det bli aktuellt att ett annat lands lagstiftning, och inte svensk lag, avgör tvisten.