Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Allmänna villkor för Koll på livet

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ”KOLL PÅ LIVET”

 1. ALLMÄNT
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för användning av tjänsten Koll på Livet (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Verahill AB, org. nr. 559019-7595, Sicklastråket 3, 131 54 Nacka (”Verahill”).
  2. Villkoren omfattar alla som använder Tjänsten (”Användare”). Genom att använda Tjänsten accepterar Användaren Villkoren.
 2. ANVÄNDNING AV OCH INNEHÅLL I TJÄNSTEN
  1. Tjänsten är avsedd för fysiska personer och syftar till att tillhandahålla allmän information om ekonomisk familjejuridik. Den juridiska informationen som tillhandahålls genom Tjänsten är av allmän karaktär och ska inte ses som juridisk rådgivning. Den är baserad på den information som Användaren matar in i Tjänstens formulär.
  2. Användaren ansvarar för den information som lämnas vid användande av Tjänsten. Tänk på att ange korrekt information och bara sådan information som du har rätt att lämna. Verahill ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten i den information som Användaren lämnar i Tjänsten. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Verahill eller annan drabbas av skada.
  3. Användaren kan genom Tjänsten boka ett möte med en jurist, om Användaren vill ha rådgivning om sin juridiska situation. För sådan rådgivning gäller Verahills allmänna villkor för juridisk rådgivning https://www.verahill.se/lankar/anvandaravtal/.
 3. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Verahill ansvarar inte för skada, kostnad eller förlust orsakad av att innehållet i Tjänsten på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller helt utebli, oavsett skäl därtill. Verahill ansvarar inte för Tjänstens säkerhet eller för eventuella störningar eller avbrott i Tjänsten.
 4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Alla immateriella rättigheter till Verahills varumärke, firma och Tjänsten tillhör Verahill. Resultatet av Tjänsten är endast avsett för Användarens enskilda användning och får inte användas i kommersiellt syfte.
  2. Verahill har rätt att använda informationen som Användaren tillgängliggör i Tjänsten för att utveckla och förbättra Tjänsten och Verahills övriga tjänster och produkter. Detta gör Verahill alltid med beaktande av Användarens integritet och gällande dataskyddsregler.
 5. SEKRETESS
  1. Verahill förbinder sig att hantera Användarens information konfidentiellt och att skydda den på lämpligt sätt.
  2. Verahill är inte skyldigt att hålla Användarens information konfidentiell om Användaren samtycker till att informationen sprids, om Verahill är skyldig att lämna ut information enligt lag, författning eller myndighetsbeslut, eller om det är nödvändigt för att Verahill ska kunna försvara sig mot klagomål, klander eller rättsliga anspråk som riktas mot Verahill.
 6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  När Användaren använder Tjänsten kommer Verahill att behandla Användarens personuppgifter. Verahill är personuppgiftsansvarig för behandling av Användarens personuppgifter. Information om hur Verahill behandlar personuppgifter framgår av Verahills integritetspolicy https://verahill.se/integritetspolicy/.
 7. ÄNDRING AV VILLKOREN
  Dessa Villkor får ändras av Verahill vid behov. De Villkor som är publicerade och föremål för accept när Tjänsten används, är de Villkor som gäller.
 8. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING
  1. Svensk lag ska gälla för dessa Villkor.
  2. Användaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är dock inte bindande utan utgör endast rekommendationer. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på www.arn.se. Användaren kan även vända sig till EU:s onlineplattform för hjälp med att lösa eventuella tvister. EU:s onlineplattform nås via följande länk: http://ec.europa.eu/odr.
  3. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska, om parterna inte kan enas, slutligt avgöras i allmän domstol.
  4. Kontaktuppgifter
   Användaren kan alltid vända sig till Verahill med frågor om Tjänsten eller Villkoren på:
   Namn: Verahill AB, org. nr. 559019-7595
   Adress: Sicklastråket 3, 131 54 Nacka
   E-postadress: info@verahill.se